Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Darowizna od firmy z przeznaczeniem na nagrody w konkursie

Przy okazji organizacji turnieju piłki siatkowej ośrodek kultury otrzymał gadżety, tj. długopisy, piłki, kalkulatory, ciastka itp. Ufundowała je miejscowa firma, a zostały one rozdane uczestnikom turnieju jako nagrody.

 • Jak zaksięgować tę operację?

Zwrot dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych

Instytucja kultury dopiero w kwietniu br. zwróciła do organizatora niesłusznie wykorzystaną za rok ubiegły dotację podmiotową.

 • Na jakim koncie ująć zwrot dotacji?
 • Czy zastosować § 2910 i 4560?
 • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie zwrotu?

Zwrot VAT za zakup muzealiów sfinansowanych dotacją

Pytanie Samorządowe muzeum otrzymuje od organizatora dotację na zakup muzealiów. W związku z tym, że muzealia nie podlegają amortyzacji, wartość otrzymanej dotacji muzeum ewidencjonuje na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury”, a muzealia sfinansowane otrzymaną dotacją — na koncie 016 „Muzealia” — w wartości netto powiększonej o wartość VAT niepodlegającego odliczeniu i zwrotowi z urzędu skarbowego. Z umowy zawartej z organizatorem wynika, że […]

Korekta rezerw na świadczenia pracownicze

Biblioteka zaczęła w 2010 r. naliczać rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla wszystkich pracowników.
Po przeprowadzonej analizie stanu rezerw stwierdzono, że są one naliczone w nadmiernej wysokości. Biblioteka chce skorygować wartość naliczonych rezerw. Biblioteka chce:

 1. wyksięgować dotychczasowe naliczenia w pozostałe przychody operacyjne oraz ponownie naliczyć rezerwy w wysokości należnych wypłat, jakie będą miały miejsce w danym roku z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
 2. rozwiązać część rezerw odpowiadających świadczeniom w momencie ich wypłaty, a w saldzie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zostawić tylko kwoty naliczonych, a niewypłaconych w danym roku kalendarzowym rezerw.
 • Czy takie warianty postępowania są prawidłowe?
 • Czy biblioteka może odstąpić od tworzenia tych rezerw?

Zadanie zlecone przez organizatora może być finansowane tylko w formie dotacji

Biblioteka otrzymała od organizatora środki na zadanie dotyczące promocji gminy. Podpisano stosowną umowę. Wynika z niej, że po zakończonej imprezie biblioteka wystawi fakturę i dopiero otrzyma środki na uregulowanie przedsięwzięcia.

 • Czy w związku z otrzymanymi środkami należy zmienić plan na rok bieżący, w pozycji „Przychody” tworząc § „Zadania zlecone przez gminę”?
 • Czy też otrzymane środki można zakwalifikować jako zmniejszenie wydatków?

Wydanie książki przez bibliotekę

Gminna biblioteka publiczna, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej organizatora, chce wydać książkę o historii jednej z okolicznych miejscowości.
Biblioteka nie jest czynnym podatnikiem VAT?, nie rejestruje sprzedaży na kasie fiskalnej. Część egzemplarzy tej książki planuje sprzedać, a resztę nakładu przekazać do zbiorów swoich i swojej filii.

 • Czy biblioteka może sprzedawać tę książkę?
 • Jak udokumentować taką sprzedaż i przyjęcie gotówki? Czy wystarczy sam dokument Kasa przyjmie (KP), a potem wpłata na konto biblioteki?
 • Jakie jeszcze formalności należy spełnić, by móc sprzedawać taką książkę?

Comiesięczny plan finansowy niezgodny z przepisami

Organizator zażądał od instytucji kultury przedkładania comiesięcznego planu finansowego.

 • Czy takie działanie organizatora jest zgodne z przepisami?

Faktura na przełomie roku

Instytucja kultury otrzymała w styczniu 2015 r. fakturę za usługę wykonaną w grudniu 2014 r. Faktura wystawiona jest z datą styczniową.

 • Jak zaksięgować taką fakturę?

Fundusz instytucji kultury

Pytanie dotyczy konta „Fundusz instytucji kultury” w bibliotece publicznej. Zdaniem księgowej biblioteki na dzień 1 stycznia 2012 r. należało rozbić to konto na mienie wydzielone i na mienie nabyte. Jednak w bibliotece tego nie zrobiono.

 • Czy można było dokonać tego poprzez polecenie księgowania (PK) na dzień 1 stycznia 2015 r.?
 • Czy kwotę bilansu otwarcia konta „Fundusz instytucji kultury” można przeksięgować na konto „Fundusz instytucji kultury — mienie wydzielone”, ponieważ nie można rozgraniczyć tej kwoty na mienie wydzielone i mienie nabyte?
 • Na którym funduszu należy księgować poniesioną stratę czy zysk biblioteki?

Remont sfinansowany dotacją celową

Czy z dotacji celowej można finansować koszty remontu pomieszczeń czy tylko wydatki na modernizacje obiektów?

Kto wycenia nieodpłatnie otrzymane usługi?

Pytanie dotyczy wyceny nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatnego wypożyczenia barierek ochronnych na imprezę.
Z art. 28 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) wynika, że jeśli instytucja kultury nie może ustalić ceny nabycia składnika aktywów przyjętego nieodpłatnie, to wycenia go według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Natomiast, gdy nie można ustalić ceny sprzedaży netto, to należy w inny sposób określić jego wartość godziwą (art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

 • Kto i w jaki sposób dokonuje tej wyceny?
 • Czy może to być komisja złożona z pracowników, księgowy, a może dokonujący świadczenia?
 • Czy wyceny można dokonać poprzez telefoniczne lub internetowe rozeznanie rynku?
 • Co jest dokumentem potwierdzającym dokonanie wyceny — podpisany przez członków komisji protokół czy notatka służbowa?

Oddanie instytucji kultury nieruchomości w bezpłatne użytkowanie — stanowisko Ministerstwa Finansów na pytanie redakcji Poradnika Instytucji Kultury

• W ostatnim czasie do redakcji Poradnika Instytucji Kultury wpłynęło wiele pytań o to, jak zakwalifikować nieruchomości (budynek wraz z gruntem) oddane w bezpłatne użytkowanie instytucji kultury • Aby pomóc instytucjom kultury w prawidłowym ujęciu tych składników majątku, redakcja zwróciła się do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie • Przedstawiamy argumenty redakcji i pełną treść odpowiedzi resortu finansów