Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Przekazanie nieruchomości działającej instytucji kultury

W gminnym budynku trwa remont finansowany z dotacji celowej państwa na potrzeby biblioteki publicznej.
Czy można przekazać bibliotece tę nieruchomość i grunt tylko w przypadku tworzenia nowej instytucji kultury, czy także w stosunku do instytucji funkcjonującej od wielu lat?

Zakup dostępu do wersji elektronicznej publikacji

Biblioteka zakupiła dostęp do wersji elektronicznej publikacji. Czy koszt dostępu ująć jako zakup zbiorów bibliotecznych (na podstawie art. 5 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa o bibliotekach) czy też może w koszty usług obcych?

Zwrot dotacji z MKiDN wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Galeria w 2014 r. uzyskała 100 000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki do kolekcji.
MKiDN zakwestionowało zakup dzieła sztuki za 50 000 zł i wystąpiło o zwrot tej sumy z odsetkami. Galeria jednak odwołała się od tej decyzji i obecnie trwa postępowanie administracyjne.

 • Jak ująć zwrot dotacji i naliczonych odsetek w księgach 2014 i 2015 r.?
 • Czy należy zmienić bilans za 2014 r. (jeszcze niezatwierdzony); czy można zaksięgować zdarzenia tylko w 2015 r.?
 • Z jakich środków można pokryć naliczone odsetki i kwotę zwróconej dotacji?
 • Czy od kwoty zwróconej dotacji i kwoty odsetek należy naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Amortyzacja sprzed 2012 r. nareszcie nie będzie miała wpływu na wynik finansowy instytucji kultury

• Do końca tego roku główni księgowi w instytucjach kultury mają czas na to, aby przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowaną część aktywów trwałych, które instytucja otrzymała nieodpłatnie lub sfinansowała z dotacji • Korekty w majątku instytucji kultury będą miały wpływ na ustalenie wyniku finansowego • Konieczne jest wydzielenie funduszu rezerwowego

Przejęcie majątku instytucji po przejściu dyrektora na emeryturę

Z ostatnim dniem miesiąca dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) odchodzi po 35 latach pracy w kulturze na emeryturę. Wygasa akt powołania.
Dwa miesiące wcześniej dyrektor wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych GOK, ustalił w nim skład komisji składającej się z pracowników GOK oraz to, że w inwentaryzacji będzie uczestniczyła osoba przekazująca oraz osoba przejmująca. Dyrektor przekazał zarządzenie wójtowi i poprosił o wskazanie osoby przejmującej zarówno składniki majątkowe, jak i dokumentację związaną z funkcjonowaniem instytucji. Zdaniem dyrektora powinien to być nowo powołany dyrektor.
Wójt ustalił, że przejęcia składników majątkowych i dokumentacji w ostatnim dniu pracy dyrektora dokona 3-osobowa komisja składająca się z pracowników urzędu gminy.

Czy mienie GOK i dokumentację (w tym akta osobowe, dane osobowe członków zespołów, klubów i sekcji oraz uczestników projektów) można przekazać w sposób wskazany przez wójta?

Nota księgowa czy refaktura?

Centrum kultury znajduje się w budynku, w którym mieści się również biblioteka. Rachunki za energię i ogrzewanie płaci centrum, a następnie notą księgową na podstawie porozumienia obciąża bibliotekę.

 • Jak zaksięgować zwrot poniesionego wydatku, np. za energię? Czy jako przychody na koncie zespołu 7 czy zmniejszenie kosztów na koncie zespołu 4?
 • Czy zwrot kosztów z biblioteki należy zaksięgować na kontach 130 „Rachunek bankowy” / 401 „Zużycie materiałów i energii”, czy też 130 „Rachunek bankowy” / 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Organizator nie może przekazywać dotacji na pokrycie straty instytucji kultury

Instytucja kultury w 2012 r. sporządziła bilans, który zatwierdziła rada gminy. W 2013 r. w bilansie małej instytucji kultury z poprzedniego roku odkryto niedopatrzenie. Błąd został skorygowany o kwotę 18 000 zł, ale spowodowało to powstanie straty przewyższającej fundusz podstawowy instytucji.

 • Czy instytucja powinna zwrócić się do organizatora o wydanie uchwały w sprawie dalszego postępowania z powstałą stratą?
 • Czy organizator może wyrównać stratę, podnosząc dotację albo przekazując dotację celową na pokrycie straty?
 • Czy organizator może nakazać instytucji wprowadzenie oszczędności i pokrywanie straty przez kolejne lata?

Refundacja kosztów projektu w księgach rachunkowych i planie finansowym

W ubiegłym roku instytucja kultury brała udział w projekcie, w ramach którego nabyła m.in. środek trwały i wkład własny pokryła z pożyczki od organizatora i z dotacji celowej. W tym roku instytucja otrzymała środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (80%), które zwróciła do organu udzielającego tej pożyczki.

 • Czy otrzymana kwota oznacza zwiększenie planu finansowego?
 • Jak przeprowadzić prawidłowo księgowania?

Zakup biletów do muzeum dla najlepszych czytelników

Biblioteka publiczna dla swoich najlepszych czytelników zorganizowała wyjazd do muzeum zabawek. Za zakup biletów na ten wyjazd otrzymała fakturę.
Czy koszt zakupu biletów należy ująć na koncie 401 „Zużycie materiałów jednorazowego użytku” czy też 402 „Usługi obce” (np. jako organizacja wydarzenia, imprezy kulturalnej dla czytelników)?

Rozliczanie najmu w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Kaucję należy ująć w księgach rachunkowych jako zobowiązanie • Jeśli instytucja kultury korzysta z lokalu na podstawie umowy użyczenia, to powinna ona przewidywać możliwość podnajmu • W cenę usługi najmu instytucja kultury może wliczyć inne opłaty, takie jak woda, gaz czy ogrzewanie

Darowizna od firmy z przeznaczeniem na nagrody w konkursie

Przy okazji organizacji turnieju piłki siatkowej ośrodek kultury otrzymał gadżety, tj. długopisy, piłki, kalkulatory, ciastka itp. Ufundowała je miejscowa firma, a zostały one rozdane uczestnikom turnieju jako nagrody.

 • Jak zaksięgować tę operację?

Zwrot dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych

Instytucja kultury dopiero w kwietniu br. zwróciła do organizatora niesłusznie wykorzystaną za rok ubiegły dotację podmiotową.

 • Na jakim koncie ująć zwrot dotacji?
 • Czy zastosować § 2910 i 4560?
 • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie zwrotu?