Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Zysk za 2015 r. w sprawozdaniu finansowym

Pytanie dotyczy zysku za 2015 r., który od 30 listopada 2015 r. trzeba księgować na koncie funduszu rezerwowego, tworzonego na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy kwotę zysku za 2015 r. zaksięgowaną na koncie funduszu rezerwowego należy wykazać w bilansie w pozycji pasywów „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”?
A co w przypadku straty? Czy wykazywać ją tak jak do tej pory, tj. w pozycji pasywów „Zysk (strata) netto”?

Zwrot zapłaty — reklamacja

Instytucja kultury zakupiła w 2014 r. lampy ksenonowe. W tym roku z powodu szybkiego zużycia instytucja oddała lampy do reklamacji, która została uznana. Sprzedawca zwrócił instytucji wartość lamp. Instytucja kultury jest podatnikiem VAT.
Jak należy ująć w księgach rachunkowych zwrot?
Czy będzie to przychód instytucji?

Zakup środków trwałych z dotacji podmiotowej i ze środków własnych po zmianie przepisów

Instytucja kultury ze środków z dotacji podmiotowej lub ze środków pozyskanych z odpłatności za zajęcia lub pozostałych wpływów kupuje m.in. laptopy, instrumenty muzyczne lub części do instrumentów, krzesła czy biurka.
W jaki sposób, zgodnie z najnowszymi przepisami, zaksięgować zakup środków trwałych dla instytucji kultury?

Zakup niskocennych środków trwałych z dotacji celowej

W 2016 r. instytucja zakupiła z dotacji celowej sprzęt nagłośnieniowy, który — ze względu na wartość poniżej 3500 zł — zaliczyła do pozostałych środków trwałych. Zaksięgowanie tego zakupu na konto „Rozliczeń międzyokresowych przychodów” i „Pozostałych przychodów operacyjnych” spowoduje, że w rachunku zysków i strat dotacja celowa nie będzie odpowiadała faktycznie otrzymanej, chyba że w analityce do konta „Pozostałe przychody operacyjne” główny księgowy zaksięguje ją na koncie dotacji celowej.
Czy jest taka możliwość? Jak prawidłowo zaksięgować zakup sprzętu?

Sprzedaż materiałów bezpośrednio odpisanych w koszty

Galeria zakupiła płyty OSB do realizacji wystawy i wykonania konstrukcji. Ich zakup został zaksięgowany w koszty użycia materiałów (konto 411). Po zakończeniu wystawy i rozebraniu konstrukcji część materiałów galeria chce sprzedać jako niepełnowartościowe. Wartość materiałów w cenie zakupu to 4000 zł, natomiast po wycenie komisji i akceptacji dyrektora wartość tych materiałów wynosi 1500 zł. Galeria nie prowadzi ewidencji na koncie materiałów.
Jak zaksięgować poszczególne operacje i jakie należy utworzyć konta?
Jakich należy dokonać księgowań w przypadku sprzedaży tych materiałów po przecenie?

Sprzedaż książek w instytucji kultury

  • Biblioteka otrzymała nieodpłatnie od organizatora książki. Czy może je sprzedawać? Czy przy sprzedaży takich książek należy naliczać VAT?
  • Instytucja kultury kupiła książki w celu odsprzedaży. Czy takie książki można zaewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast przychód ze sprzedaży na konto przychodów, z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych? Czy można zastosować takie uproszczenie?

Nie można wykorzystać dotacji celowej na inny cel niż została udzielona

W 2016 r. organizator przyznał samorządowej instytucji kultury — gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) — 383 000 zł dotacji podmiotowej i 17 000 zł dotacji celowej. Jak co roku, narzucił na GOK realizację zadań wynikających z kalendarza imprez gminnych. Niestety, dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją wszystkich zadań ujętych kalendarzu, a organizator nie zmniejszył liczby wskazanych do realizacji imprez. Dyrektor oszacował, że GOK zabraknie 37 000 zł, i zasugerował organizatorowi przesunięcie dotacji celowej na podmiotową (17 000 zł), a następnie:

  • organizator zwiększy dotację podmiotową o 20 000 zł, albo
  • na brakujące 20 000 zł GOK zaciągnie pożyczkę, którą spłaci ze środków własnych w przyszłym roku.

Czy takie rozwiązania są prawidłowe, czy może istnieje inna możliwość uzupełnienia budżetu GOK?

Nie można zwiększyć funduszu instytucji kultury

Miejskie centrum kultury (dalej: MCK) powstało w 1994 r. Tworząc instytucję, organizator przekazał jej budynek, którego nie był właścicielem, lecz miał jedynie zgodę na jego użytkowanie. Gmina uzyskała tytuł własności tej nieruchomości na podstawie decyzji wojewody dopiero rok później. W 2015 r. rada miasta zdecydowała o przekazaniu MCK w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej. Dokładne warunki miały być określone w umowie, której do tej pory nie zawarto.
Po wyksięgowaniu niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, stan funduszu oraz pokrycia straty będą ujemne. Ponadto na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegłych” są zaksięgowane straty z lat 2000–2005 (sprawozdania finansowe za te lata nie zostały zatwierdzone).
Jak rozwiązać ten problem?

Ustalanie mianownika prewspółczynika dla samorządowej instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury, licząc prewspółczynnik VAT metodą określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, dalej: rozporządzenie), w mianowniku powinna ująć:

  • dotacje celowe i środki dotyczące realizacji projektów, które są księgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów,
  • pozostałe przychody operacyjne, np. z tytułu rozliczenia amortyzacji czy rozliczania wynagrodzeń z tytułu pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych,
  • darowizny od innych podmiotów.

Korekta wartości gruntów w księgach rachunkowych

W 2014 r. główny księgowy muzeum omyłkowo zaksięgował wartość gruntów — zamiast 56 960 zł powinno być 56 530 zł. Wartość gruntów zaksięgowano w korespondencji z funduszem instytucji. Muzeum nie amortyzuje gruntów.
Jak prawidłowo zaksięgować korektę wartości gruntów oraz prawidłowo nanieść zmiany w tabelach amortyzacyjnych?

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Wyposażenie, oprogramowanie i szkolenie w księgach rachunkowych instytucji kultury

Instytucja kultury kupiła oprogramowanie (licencję) do programów finansowych (ich wartość nie przekracza 1500 zł), które zostało zaksięgowane na konto zespołu 4 jako „Zużycie materiałów i energii” pod paragrafem 4210. Ponadto zakupiła szafki, półki i biurko o wartości do 750 zł.
Instytucja kultury zorganizowała także szkolenie dla pracowników. Kontrahent wystawił fakturę, w której wyszczególnił wartość szkolenia i dojazdu.
Czy zakup oprogramowania należy zaksięgować na koncie „Pozostałe środki trwałe i wyposażenie”. Jeśli tak, to w korespondencji z jakim kontem i pod jakim paragrafem, skoro już są bezpośrednio zaksięgowane w koszty?
Czy zakup mebli można zaksięgować jako zużycie materiałów i energii, czy jako pozostałe środki trwałe?
Czy całą wartość faktury za szkolenie można zaksięgować jako usługi obce?