Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Umowa sponsoringu

Miejski ośrodek kultury (MOK) zawarł umowę sponsoringu polegającą na świadczeniu usług na rzecz sponsora (ekspozycja logo na plakatach, banerach itp.) w związku z określonymi w umowie wydarzeniami (w umowie wskazano te wydarzenia). Środki od sponsorów zostaną ujęte jako dochód.
Czy środki te muszą zostać wykorzystane na te konkretne, wskazane w umowie wydarzenia, czy MOK może je wykorzystać na dowolny cel (na inne cele statutowe, np. organizację innych wydarzeń)?
Co w przypadku, gdy MOK otrzymał na organizację tych wydarzeń środki od organizatora (dotację celową od organizatora) — czy wpływy od sponsorów powinny pomniejszyć wartość otrzymanej dotacji (nawet, jeśli MOK planuje przekazać je na inne cele statutowe)?

Zakup instrumentu używanego po remoncie

Instytucja kultury kupiła ze środków własnych instrument używany po kapitalnym remoncie.
Jak należy zaksięgować taki zakup?
Jaką klasyfikację zastosować i jak amortyzować taki środek trwały?

Dotacja celowa

W 2016 r. instytucja otrzymała 20 000 zł dotacji celowej na rozbudowę budynku użyczonego przez organizatora na podstawie umowy. Wpływ dotacji zaksięgowano na koncie 740 „Dotacje”. Po zakończeniu inwestycji w grudniu 2016 r. instytucja na podstawie dokumentu Przyjęcie towaru (PT) przekazała zwiększenie środka trwałego gminie i dokonano następujących księgowań:

 • Wn 800 „Fundusz instytucji kultury”,
 • Ma 011 „Środki trwałe”.

To był błąd. Wykryto go już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 r., ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
Jak naprawić błąd?
Czy w związku z tym należy skorygować bilans i informację dodatkową, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne do GUS F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2016?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Z art. 29 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) wynika, że roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza wójt. Do tej pory sprawozdanie zatwierdzała rada gminy.
Czy nadal trzeba przedstawiać je na radzie?
Czy wójt wydaje zarządzenie w tej sprawie, czy wystarczy, że złoży podpis na sprawozdaniu?

Użytkowanie wieczyste gruntu w księgach rachunkowych

Nowy główny księgowy w centrum kultury zauważył, że od co najmniej 2001 r. na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów znajduje się wartość gruntów. Grunty są oddane centrum kultury w użytkowanie wieczyste na 40 lat.
Czy taka ewidencja jest prawidłowa, a jeżeli nie, to jakich zapisów należy dokonać, aby ten stan skorygować?

Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Miejskie Centrum Kultury (MCK) zatrudnia bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Z tego tytułu korzysta z refundacji części płacy i składek na ZUS za te osoby. MCK wypłaca najpierw wynagrodzenie i opłaca składki do ZUS osób zatrudnionych z dotacji podmiotowej, a następnie PUP zwraca część wydatków po złożeniu wniosku i odpowiednich dokumentów. Dzieje się to w ramach roku kalendarzowego.
Czy ten zwrot (refundację) należy zwrócić organizatorowi, czy uznać za środki własne?
Jak te środki wykazywać w planie finansowym — jako własne czy jako dotację?
Co w sytuacji, gdy MCK wyda refundację z PUP w ciągu roku?
W jaki sposób księgować refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z PUP za skierowanych bezrobotnych?

Zwrot nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w latach 2013–2015 u dwóch pracowników zostały nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (zostały niesłusznie naliczone od dodatku stażowego za czas choroby). Jeden pracownik nadal pracuje w bibliotece, ale drugi pracownik już przeszedł na emeryturę.
Czy nadpłaconą składkę należy wypłacić pracownikom? Jak to zrobić, skoro jeden z nich już nie pracuje?
Czy od tej nadpłaty odprowadza się podatek dochodowy i koryguje zeznania roczne?
Czy prawidłowe są następujące księgowania dotyczące zwrotu składek pracownikom:

 1. Korekta na podstawie dokumentacji korygującej (PK):
  • Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
  • Ma 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
 2. Wpływ zwróconych składek:
  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
 3. Zwrot pracownikowi nienależnie naliczonej składki zdrowotnej:
  • Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Błąd w naliczaniu amortyzacji

Podczas zamykania roku główny księgowy zorientował się, że w ciągu całego poprzedniego roku nie naliczano miesięcznej amortyzacji środka trwałego. Jest to nieznaczna kwota 266,40 zł (czyli 22,20 zł miesięcznie).
Jak dokonać zmian w księgach i czy można dokonać jednorazowego odpisu rocznego?

Duplikat faktury

W marcu 2017 r. do instytucji kultury wpłynął duplikat faktury za usługę wykonaną w sierpniu 2016 r. z datą wystawienia w tym samym miesiącu. Wykonawca usługi poinformował instytucję, że przesyła duplikat faktury i w związku z nieotrzymaniem od instytucji kultury zapłaty za tę fakturę i zamknięciem już roku finansowego za 2016 r. i dokonaniu rozliczeń z urzędem skarbowym proponuje zaksięgowanie faktury w koszty tego roku z dniem jej otrzymania. Instytucja takiej faktury nie otrzymała, więc nie mogła jej zapłacić.
Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej (dotacja wydawana przez około 6 miesięcy)?

Wspieranie lokalnych twórców przez instytucję kultury

Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek z prośbą o wsparcie finansowe?

Dotacja do wykorzystania w przyszłym roku

Instytucja kultury otrzymała w grudniu 2016 r. dotację z fundacji na realizację projektu wykonywanego w ramach działalności statutowej w 2017 r. W umowie z fundacją zaznaczono, że projekt będzie trwał od sierpnia do października 2017 r. Koszty można przedstawiać tylko na podstawie faktur wystawionych w tym okresie, tj. od sierpnia do października 2017 r.
Projekt jest finansowany w 90% ze środków fundacji, 10% to wkład własny instytucji.
Czy w bilansie należy tę dotację wykazać jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, mając na uwadze współmierność przychodów i kosztów?
Czy jednak wykazać ją jako przychody z tytułu dotacji w momencie otrzymania, czyli w grudniu 2016 r.?