Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Strata generowana przez amortyzację budynku sfinansowanego z pożyczki

Instytucja kultury przeprowadziła termomodernizację budynku, którą sfinansowała z dotacji od organizatora oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Otrzymanie środków od organizatora zaksięgowano na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, poprzez które instytucja co miesiąc odlicza amortyzację budynku. Natomiast pożyczkę zaksięgowano na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” po stronie Ma, a każdą spłatę raty pożyczki instytucja księguje po stronie Wn. Po rozliczeniu konta rozliczeń międzyokresowych przychodów do wysokości dotacji od organizatora, pozostanie jeszcze kwota amortyzacji budynku sfinansowana pożyczką z WFOŚiGW. Miesięczna amortyzacja będzie generowała stratę.
Czy można jakoś wybrnąć z tej sytuacji?

Eksponaty w instytucji kultury

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup eksponatów, które zaksięgowano m.in. przy pomocy zespołu kont 4. Instytucja otrzymała również w darowiźnie od firmy koreańskiej rzeźbę (małej architektury) o wartości ponad 100 000 zł.
Jak zaksięgować otrzymanie dotacji i zakup eksponatów, a także darowiznę rzeźby?

Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5 a rachunek zysków i strat

W instytucji kultury od 2015 r. wprowadzono dodatkowo zespół kont 5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
Jak na podstawie danych z kont zespołu 4 i 5 przygotować rachunek zysków i strat?

Kara umowna dla wykonawcy zadania

Instytucja kultury modernizuje budynek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora. Za opóźnienie realizacji zadania wykonawcy naliczono karę umowną.
Zgodnie z umową z MKiDN, kara umowna obniża wysokość przyznanej dotacji i tym samym oznacza finansowanie inwestycji ze środków własnych.
Czy naliczona wykonawcy kara umowna jest dla ośrodka kultury jednocześnie przychodem i kosztem operacyjnym?
Jak ją ująć w ewidencji księgowej?
Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej zastosować?

Telefon i usługa na jednej fakturze

Instytucja kultury otrzymała aparat telefoniczny odpłatnie. Spłaca go w 24 ratach. Raty te są ujęte co miesiąc na fakturze łącznie z opłatami za usługi telekomunikacyjne.
W którym momencie należy zaksięgować telefon na konto pozostałych środków trwałych: z chwilą spłaty rat czy na podstawie umowy zawartej z firmą telekomunikacyjną?

Fundusz instytucji kultury a mienie nabyte i mienie wydzielone

Instytucja kultury po 2012 r. powinna podzielić fundusz instytucji kultury na mienie wydzielone oraz mienie nabyte, ale tego nie zrobiła. Po 30 listopada 2015 r. instytucja kultury powinna utworzyć fundusz rezerwowy.
Jak skorygować i wydzielić odpowiednio wartości mienia wydzielonego i mienia nabytego?
Jakie zapisy ująć na koncie mienia nabytego po 30 listopada 2015 r.? Czy fundusz rezerwowy przejął cechy konta mienia nabytego?
Czy zyski za lata 2012 –2014 należy przeksięgować na konto mienia nabytego?

Odchylenia od cen ewidencyjnych towaru

Zastanawia mnie sposób księgowania faktury zakupu towaru do dalszej sprzedaży, gdy instytucja odlicza VAT i nalicza marżę.
Jak księgować «Odchylenia od cen ewidencyjnych towaru»?

Możliwość nieodliczania VAT i niestosowania prewspółczynnika

Biblioteka publiczna, samorządowa instytucja kultury, która ma osobowość prawną, jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Obok działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (działalność statutowa), biblioteka uzyskuje również przychody z najmu i dzierżawy składników majątku, co dopuszcza art. 28 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także przychody z opłat za korzystanie z usług biblioteki, których pobieranie dopuszcza art. 14 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Poza tym biblioteka nie prowadzi innej działalności. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy art. 86 ust. 2a i n. Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), na podstawie których bibliotece przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika. Do tej pory biblioteka tylko naliczała i odprowadzała do urzędu skarbowego VAT należny, nie odliczała w żaden sposób VAT naliczonego.
Czy biblioteka ma prawo czy obowiązek stosować prewspółczynnik?
Czy, jeśli biblioteka nadal będzie tylko odprowadzać VAT należny do urzędu skarbowego, nie naruszy Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

Moment tworzenia instytucji kultury a mienie wydzielone

Centrum kultury utworzone zostało w 1997 r. i działało w formie zakładu budżetowego. W 2001 r. na podstawie uchwały rady miasta zostało przekształcone w samorządową instytucję kultury i wpisane do rejestru instytucji kultury. Bilans zamknięcia zakładu budżetowego był jednocześnie bilansem otwarcia instytucji kultury.
Które składniki majątku zakładu budżetowego należy uznać za mienie wydzielone instytucji kultury?

Wydatki strukturalne w muzeum

Czy dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury o wartości 130 000 zł jest dla muzeum wydatkiem strukturalnym?

Zwrot podatku od nieruchomości a ewidencja księgowa i Rb-N

Instytucja kultury w styczniu 2016 r. złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2012–2015; w sumie na kwotę ponad 4000 zł. W lutym otrzymała zwrot nadpłaconego podatku na rachunek bankowy. Co roku instytucja kultury finansuje podatek od nieruchomości z dotacji podmiotowej organizatora.
Jak ująć zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych i którego roku?
Jaki wpływ to miało na Rb-N za 2015 r.?

Błędne wyksięgowanie majątku wydzielonego z funduszu instytucji kultury

Księgowy instytucji kultury wyksięgował na międzyokresowe rozliczenie przychodów całe saldo końcowe konta 800 „Fundusz instytucji kultury” z datą 31 grudnia 2012 r. Na tym koncie ujęta była wartość budynku otrzymanego w momencie utworzenia instytucji kultury jako majątek wydzielony. Obecnie na funduszu nie ma nic, a amortyzację budynku nowy główny księgowy księguje przez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Czy można ten błąd skorygować?