Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Zwiększenie wartości przekazanego nieodpłatnie budynku

W 2008 r. gmina miejska przekazała instytucji kultury nieodpłatnie budynek z przeznaczeniem na działalność kulturalną. W 2014 r. po przeprowadzeniu termomodernizacji finansowanej przez właściciela (czyli urząd miejski) i rozliczeniu przez niego środków na to zadanie, instytucja otrzymała dokument PT zwiększający wartość budynku o 156 000 zł. Jak na podstawie zasad wprowadzonych nowelizacją Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązujących od 2012 r., zaksięgować wartość zwiększenia tego środka trwałego?

Środki z lat ubiegłych — wykorzystanie i ujęcie w planie finansowym

Instytucja kultury na rachunku bankowym posiada zgromadzone środki z lat ubiegłych (dochody własne — zysk). Czy środki te można wykorzystać na:

  • pokrycie kosztów remontu obiektu (wymiana instalacji elektrycznej, cieplnej),
  • działalność bieżącą, np. częściowo sfinansować nimi organizowaną imprezę (100 000 zł z dotacji bieżącej, 100 000 zł ze środków własnych i 20 000 zł ze środków własnych z lat poprzednich)?

Jak zapisać te wydatki w planie finansowym i ująć w ewidencji księgowej?

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych

Gmina przekazała nieodpłatnie instytucji kultury częściowo umorzone środki trwałe. Czy następująca ewidencja księgowa jest prawidłowa:

  • Wn 011 „Środki trwałe” / Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego” (wartość brutto),
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego” / Ma 070 „Umorzenie” (wartość umorzenia)?

Czy można przyjąć inną stawkę amortyzacji, jeśli główny księgowy instytucji kultury uważa, że ta zastosowana przez gminę jest nieprawidłowa?

Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych z dotacji MKiDN

Jak ująć w księgach rachunkowych ośrodka kultury wpływ środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych oraz jak zaksięgować fakturę za ich zakup? Jak powinna wyglądać analityka do tych operacji gospodarczych?

Z dotacji podmiotowej nie finansuje się zakupu środków trwałych

Czy instytucja kultury może przeznaczyć dotację podmiotową na zakup profesjonalnego oświetlenia (wymiana starego oświetlenia na bardziej nowoczesne, z możliwością regulacji natężenia)? Nowe oświetlenie jest niezbędne do zorganizowania prestiżowej wystawy. Czy ze względu na dużą wartość oświetlenie będzie stanowiło środek trwały?

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami. Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Księgowanie opłat związanych z ZFŚS

Pytanie dotyczy księgowania podatku od świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Podczas weryfikacji sald kont 851 i 135 stwierdzono niezgodności. Wynikały one z błędnego księgowania w latach poprzednich podatku od bonów świątecznych dla pracowników na koncie 404, zamiast na koncie 851 „ZFŚS” (podatek opłacano z rachunku bankowego ZFŚS). W latach 2002–2013 prowizje bankowe obciążały konto 851 i konto 135 (nie było refundacji). Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tych zdarzeń? Czy w 2014 r. można zrobić refundację na rachunkach bankowych?

Dotacja celowa w planie finansowym instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury realizuje inwestycję. Całkowity koszt projektu brutto to 17 230 000 zł, w tym VAT 1 230 000 zł. Środki na realizację zadania będą pochodziły od organizatora jako dotacja celowa (10 000 000 zł) oraz z funduszy unijnych (6 000 000 zł). Czy w planie finansowym instytucji należy przyjąć wartość brutto planowanych kosztów inwestycji, czy plan założyć na poziomie wydatków kwalifikowanych, ponieważ będzie się to wiązać z wysokością dotacji celowej od organizatora? (Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT).

Eksponaty muzealne zawsze na koncie 016

Na jakim koncie należy księgować eksponaty ekspozycji stałej w galerii należącej do ośrodka kultury? Eksponaty mają małą wartość — od kilku do kilkuset złotych. Są na stanie ośrodka od wielu lat, tworząc ekspozycję stałą w części galerii. Przed laty były na stanie eksponatów na koncie 016, jednak główny księgowy ma wątpliwości, czy konto to nie dotyczy tylko muzeum, a eksponaty z galerii jako inwestycje długoterminowe powinny trafić na konto 030. Nigdy nie były amortyzowane.

Nieobecność osoby materialnie odpowiedzialnej podczas inwentaryzacji

W instrukcji inwentaryzacyjnej instytucji kultury jest następujący zapis: „w przypadku braku osoby odpowiedzialnej materialnie i braku wyznaczenia przez nią osoby reprezentującej jej interesy powołuje się trzyosobową komisję”. Osoba materialnie odpowiedzialna nie uczestniczyła w spisie z natury, również nie wyznaczyła osoby, która by ją miała reprezentować. Dyrektor ustnie wyznaczył osobę, która reprezentowała interesy osoby odpowiedzialnej. Osoba odpowiedzialna materialnie, która nie brała udziału w spisie natury, zarzuca teraz dyrektorowi naruszenie jej praw (udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania jej interesów). Jakich argumentów powinien użyć dyrektor, aby wyjaśnić słuszność swojego postępowania?

Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

  • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
  • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
  • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

Likwidacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a niewykorzystane środki z tego funduszu

Instytucja kultury zatrudniająca 17 osób chce zlikwidować Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) i wypłacać świadczenie urlopowe. Na koncie ZFŚS znajdują się również środki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (dalej: ZFM). Czy przy likwidacji ZFŚS należy zlikwidować ZFM, czy też może on pozostać na koncie jako pożyczki mieszkaniowe (bez dokonywania nowych odpisów), a jeśli nie, to co należy zrobić ze środkami zgromadzonymi w ZFM?