Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Biblioteka samorządowa ma zamiar zatrudnić na stanowisko głównego księgowego osobę, która:

 • ukończyła Akademię Ekonomiczną na poziomie licencjatu w zakresie zarządzania,
 • posiada tytuł magistra z Akademii Przyrodniczej,
 • w pracy zawodowej prowadziła przez 3 lata księgi rachunkowe i konta syntetyczne.

Czy ta osoba może zajmować to stanowisko?

Ewidencja księgowa otrzymanych nieodpłatnie wydawnictw

Instytucja kultury otrzymała nieodpłatnie wydawnictwa w celu sprzedaży lub rozdawania w celach promocyjnych. Dyrektor instytucji ustalił cenę folderu na 13 zł. W jaki sposób zaksięgować przyjęcie tych materiałów, ich sprzedaż i wydanie w ramach promocji?

Nagroda w konkursie przychodem biblioteki

Biblioteka brała udział w konkursie organizowanym przez gminę na najpiękniejszą palmę wielkanocną, w którym zajęła 3. miejsce i otrzymała nagrodę 150 zł. Czy zaksięgowanie nagrody na podstawie wyciągu na koncie pozostałych przychodów operacyjnych jest prawidłowe? Czy nagroda jest przychodem podatkowym dla biblioteki?

Dotacja na Internet w Programie „Orange dla bibliotek”

Biblioteka w maju 2014 r. otrzymała dotację w ramach Programu „Orange dla bibliotek” 1900 zł. Na podstawie wyciągu bankowego zaksięgowano ją następująco:

 • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
 • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast opłaty za dostęp do Internetu od początku 2014 r. biblioteka na podstawie faktur ujmuje na kontach:

 • Wn 402 „Usługi obce”,
 • Ma 201 „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług”.

Czy dotację powinno się ująć na konto 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”, skoro koszty Internetu są na kontach zespołu 4?
Jedynym źródłem przychodów biblioteki jest dotacja od organizatora ewidencjonowana na kontach:

 • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
 • Ma 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”.

Czy należy utworzyć oddzielne konta, aby było widać rozliczenie tych środków? Czy wydatki na Internet w kwocie 1900 zł są wydatkiem strukturalnym?

Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym bieżącego roku

Czy w planie finansowym samorządowej instytucji kultury na rok 2014 należy uwzględnić w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” kwotę dotacji celowej (wydatkowanej w 2013 r. na ulepszenie środka trwałego — budynku), a przypadającej na 2014 r. równolegle do kosztów amortyzacji środków trwałych? Sytuacja taka będzie się powtarzać w następnych latach aż do zakończenia amortyzacji (w przypadku ulepszenia środka trwałego — budynku — przez 40 lat roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%).

Sport i rekreacja w działalności instytucji kultury

• Instytucja kultury może mieć określone statutowo wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji • Klub sportowy nie jest częścią instytucji kultury • Instytucja kultury powinna otrzymywać jedną dotację podmiotową, bez względu na rodzaj wykonywanych zadań

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Ewidencja księgowa pierwszego wyposażenia o wartości do 3500 zł

Jak instytucja kultury powinna zaksięgować otrzymane od organizatora środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne o wartości poniżej 3500 zł (tzw. pierwsze wyposażenie od organizatora)?

Nieprzekazanie pełnej kwoty dotacji podmiotowej

Dotacja podmiotowa na dany rok dla instytucji kultury została przyznana uchwałą rady miasta. Na podstawie uchwały zaksięgowano ją następująco:

 • Wn 249 „Pozostałe rozrachunki”,
 • Ma 842 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Następnie wpływy tej dotacji były odpowiednio „zdejmowane” z tych kont.
Z powodu trudności finansowych organizator nie przekazał jednak instytucji kultury całości zatwierdzonej uchwałą dotacji.
Organizator nie przekazał też w tej sprawie żadnej informacji pisemnej. Co instytucja kultury powinna zrobić na koniec roku, czy wyksięgować brakującą część dotacji zapisem przeciwnym? Czy organizator może przekazać instytucji kultury mniejszą dotację roczną bez pisemnej informacji w tej sprawie?

Darowizna w euro na rachunku walutowym muzeum

Muzeum posiada walutowy rachunek bankowy, na który wpłynęło 2000 euro jako darowizna od osoby fizycznej. W jaki sposób zaksięgować wyciąg bankowy z tego zdarzenia? W jaki sposób i kiedy dokonać wymiany euro na złotówki i jak zaksięgować taką operację?
Jak przedstawić 2000 euro znajdujące się na koncie walutowym w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N, a jak w bilansie?

Odsetki karne i inne opłaty a dyscyplina finansów publicznych

Jak udowodnić, że odsetki od np. błędnie obliczonych składek na ZUS instytucja kultury sfinansowała z dotacji podmiotowej a nie ze środków własnych? W CIT-8 nie ma miejsca na specyfikację pozycji finansowanych dotacją, jak więc udowodnić urzędowi skarbowemu, że tak właśnie było? W materiałach i zestawieniach pomocniczych do sporządzenia CIT-8 główny księgowy instytucji precyzyjnie wydziela przychody i koszty dotyczące działalności gospodarczej, przychody dotyczące działalności statutowej, tj. kulturalnej i sportowej oraz dotację na działalność statutową. Koszty dotyczące działalności statutowej są w jednej pozycji, bez podziału na źródło finansowania, tj. dotację i inne przychody. W instytucji do tej pory prezentowano pogląd, że w świetle dyscypliny finansów publicznych pewnych kosztów nie można finansować ani dotacją, ani przychodami własnymi i pokrywał je konkretny pracownik.
Czy można sfinansować środkami publicznymi bez narażania się na dyscyplinę finansów publicznych koszt przeprowadzenia kontroli przez sanepid? Na koszt tej kontroli składają się: standardowa opłata ryczałtowa za kontrolę oraz opłata związana z ujawnieniem nieprawidłowości i wydaniem zaleceń pokontrolnych. Nie jest to jednak kara, tylko zapłata za dodatkowe czynności, a jej wysokość jest różna (nie przekracza 100 zł).

Inwentaryzacja jako część przygotowań do zamknięcia roku w instytucji kultury

• Inwentaryzacja pozwala na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego instytucji kultury • Należy pamiętać o dochowaniu terminów inwentaryzacji wynikających z przepisów • Inwentaryzacja jest także elementem kontroli zarządczej