Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Księgowanie poręczenia bankowego

Czy należy zaksięgować należyte zabezpieczenie wykonania umowy, jeśli jest ono w formie poręczenia bankowego, a nie w pieniądzu? Czy jest to wówczas konto pozabilansowe, na którym ujmuje się taką wartość? A jak ująć w księgach weksel, który instytucja podpisała w związku z realizacją imprezy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej? Czy również należy go zaksięgować na koncie pozabilansowym, czy wystarczy informację o takim wekslu umieścić w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego?

Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z końcem roku

Centrum kultury otrzymało dotację z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup sprzętu do kina. Jej kwotę przelano już na konto centrum kultury. Czy w przypadku niewykorzystania dotacji do końca 2014 r. trzeba zwrócić niewykorzystaną kwotę, chociaż zgodnie z umową z PISF można tę dotację wykorzystać do 31 marca 2015 r.? Czy można zatrzymać przelaną już dotację na kolejny rok?

Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury

Pytanie dotyczy nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatne wypożyczenie barierek ochronnych na imprezę. Czy takie usługi wycenia się według cen rynkowych i rejestruje w księgach rachunkowych i na jakich kontach? Czy od wartości tych usług należy odprowadzić podatek dochodowy i jakie wartości zaksięgować na kontach pozabilansowych? A jak potraktować bezpłatnie otrzymane materiały, np. dekoracje sceniczne lub rzeczowe składniki majątku o niskiej wartości, których instytucja nie zalicza do na środków trwałych?

Ewidencja księgowa błędnie naliczonych składek i odsetek do ZUS

Kontrola ZUS w instytucji kultury wykazała za lata 2009–2012 błędy w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie wypadkowe. W wyniku ponownego przeliczenia zobowiązań wobec ZUS instytucja kultury dopłaciła brakujące kwoty razem z odsetkami; łącznie 13 000 zł. Czy naliczone składki oraz odsetki należy zaksięgować na konto 821 „Błąd dotyczący lat ubiegłych” czy standardowo w koszty, czyli na konto 445 „Składki na ZUS i Fundusz Pracy”?

Rozdzielenie kosztów biblioteki od centrum kultury

Centrum kultury, w którym mieści się również biblioteka, boryka się z ciągłymi i przedłużającymi się kontrolami finansowymi ze strony organizatora. Zdaniem dyrektora kontrole te są nieuzasadnione (dotychczasowe audyty zalecały jedynie drobne poprawki w polityce rachunkowości i zmianę poboru opłat za niektóre usługi) i utrudniają pracę całej instytucji. Obecnie organizator żąda wyjaśnień dotyczących rozdzielenia kosztów biblioteki od centrum kultury (np. wymaga podzielenia wynagrodzenia głównego księgowego na pół między centrum kultury a biblioteką). Plan finansowy biblioteki i centrum kultury (które mieszczą się w jednym budynku) jest sporządzany osobno. Na życzenie organizatora instytucja stara się sprawiedliwie dzielić koszty (np. zużycie materiałów na opał czy środki czystości jest podzielone następująco: 30% jako koszt biblioteki, a 70% centrum kultury, zaś zakup nowości wydawniczych to w 100% koszt biblioteki). Jednak np. fakturę za prąd trudno jest jednoznacznie opisać i określić, ile prądu zużyła biblioteka, a ile centrum kultury.
Czy w takich warunkach zarządzenie dyrektora w sprawie podziału kosztów dla celów realizacji planu finansowego jest wystarczające? Jakich argumentów używać w dyskusji z organizatorem w tej sprawie?

Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Biblioteka samorządowa ma zamiar zatrudnić na stanowisko głównego księgowego osobę, która:

  • ukończyła Akademię Ekonomiczną na poziomie licencjatu w zakresie zarządzania,
  • posiada tytuł magistra z Akademii Przyrodniczej,
  • w pracy zawodowej prowadziła przez 3 lata księgi rachunkowe i konta syntetyczne.

Czy ta osoba może zajmować to stanowisko?

Ewidencja księgowa otrzymanych nieodpłatnie wydawnictw

Instytucja kultury otrzymała nieodpłatnie wydawnictwa w celu sprzedaży lub rozdawania w celach promocyjnych. Dyrektor instytucji ustalił cenę folderu na 13 zł. W jaki sposób zaksięgować przyjęcie tych materiałów, ich sprzedaż i wydanie w ramach promocji?

Nagroda w konkursie przychodem biblioteki

Biblioteka brała udział w konkursie organizowanym przez gminę na najpiękniejszą palmę wielkanocną, w którym zajęła 3. miejsce i otrzymała nagrodę 150 zł. Czy zaksięgowanie nagrody na podstawie wyciągu na koncie pozostałych przychodów operacyjnych jest prawidłowe? Czy nagroda jest przychodem podatkowym dla biblioteki?

Dotacja na Internet w Programie „Orange dla bibliotek”

Biblioteka w maju 2014 r. otrzymała dotację w ramach Programu „Orange dla bibliotek” 1900 zł. Na podstawie wyciągu bankowego zaksięgowano ją następująco:

  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast opłaty za dostęp do Internetu od początku 2014 r. biblioteka na podstawie faktur ujmuje na kontach:

  • Wn 402 „Usługi obce”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług”.

Czy dotację powinno się ująć na konto 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”, skoro koszty Internetu są na kontach zespołu 4?
Jedynym źródłem przychodów biblioteki jest dotacja od organizatora ewidencjonowana na kontach:

  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”.

Czy należy utworzyć oddzielne konta, aby było widać rozliczenie tych środków? Czy wydatki na Internet w kwocie 1900 zł są wydatkiem strukturalnym?

Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym bieżącego roku

Czy w planie finansowym samorządowej instytucji kultury na rok 2014 należy uwzględnić w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” kwotę dotacji celowej (wydatkowanej w 2013 r. na ulepszenie środka trwałego — budynku), a przypadającej na 2014 r. równolegle do kosztów amortyzacji środków trwałych? Sytuacja taka będzie się powtarzać w następnych latach aż do zakończenia amortyzacji (w przypadku ulepszenia środka trwałego — budynku — przez 40 lat roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%).

Sport i rekreacja w działalności instytucji kultury

• Instytucja kultury może mieć określone statutowo wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji • Klub sportowy nie jest częścią instytucji kultury • Instytucja kultury powinna otrzymywać jedną dotację podmiotową, bez względu na rodzaj wykonywanych zadań

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?