Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Darowizna nieruchomości

Biblioteka otrzymała na własne potrzeby nieruchomość od gminy w formie darowizny. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym. Dodatkowo z urzędu gminy biblioteka otrzymała protokół zdawczo-odbiorczy (PT), na którym wartości budynku oraz gruntu są zupełnie inne. Który dokument powinien być podstawą ujęcia nieruchomości w księgach rachunkowych biblioteki?

Przychody większe niż koszty w planie finansowym domu kultury

Czy w planie finansowym domu kultury przychody mogą być większe niż koszty?

Przeksięgowanie wyniku finansowego po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Jak powinno wyglądać przeksięgowanie wyniku finansowego w 2014 r. za rok 2013 w samorządowej instytucji kultury po zmianie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)? Czy po ostatniej zmianie ustawy o działalności kulturalnej wynik finansowy (zysk lub stratę) można przeksięgować na fundusz jednostki?

Przychody i koszty w planie finansowym muzeum

Czy w planie finansowym muzeum należy ujmować:

 • koszty związane z bezpłatnym przekazaniem wydawnictw muzealnych,
 • VAT niepodlegający odliczeniu (jako koszt) oraz VAT zwracany przez urząd skarbowy (jako przychód),
 • koszty i przychody związane z zaokrąglaniem VAT oraz wynagrodzenie muzeum jako płatnika podatku dochodowego z tytułu PIT-4,
 • koszt i przychód związany z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru,
 • zakup muzealiów o wartości do 3500 zł, co jest wydatkiem, a nie stanowi zgodnie z przepisami kosztu?

Ewidencja przychodów z automatu do kawy

Ośrodek kultury czerpie korzyści z automatu do kawy, który jest jego własnością. Posiada kasę fiskalną, ale nie jest podatnikiem VAT. Jak ewidencjonować przychód z automatu — czy powinien to być raport fiskalny? Jak często opróżniać automat z pieniędzy? W jaki sposób i jak często ujmować w księgach przychody, które ośrodek ewidencjonuje na kasie fiskalnej?

Dofinansowanie projektów galerii

Galeria na realizację zadania uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) w kwocie 70 000 zł, a pozostałą część w kwocie 13 000 zł sfinansowała z dochodów własnych.
W ramach tego zadania galeria:

 • kupiła 4 dzieła sztuki artystów polskich i zagranicznych na kwotę 78 000 zł (66 000 zł przeznaczono ze środków MKiDN i 12 000 zł z dochodów własnych galerii), a przy zapłacie za dzieło artysty zagranicznego powstały ujemne różnice kursowe na kwotę 297 zł;
 • zapłaciła honorarium w wysokości 5000 zł (4000 zł ze środków MKiDN i 1000 zł z dochodów własnych galerii) za projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich.

Jak zaksięgować:

 • wpływ dotacji z MKiDN na konto galerii (całą kwotę 70 000 zł czy tylko 66 000 zł),
 • zakup dzieł sztuki (całą kwotę 83 000 zł czy tylko 78 000 zł)?

Czy powstałe ujemne różnice kursowe należy doliczyć do wartości dzieła sztuki? Czy dzieła sztuki uznać za środki trwałe, a wykonanie strony internetowej za wartości niematerialne i prawne i amortyzować? Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym część zakupów sfinansowaną z dochodów własnych?

Infomat na utrzymaniu biblioteki

Biblioteka znajduje się w budynku należącym do gminy i zgodnie ze statutem ma prawo do użytkowania pomieszczeń. W sierpniu 2012 r. do budynku biblioteki urząd miasta podłączył infomat. Od 2010 r. biblioteka otrzymuje od organizatora niezmienną dotację podmiotową. Od tej pory — z powodu działania urządzenia — koszty biblioteki z tytułu zużycia energii elektrycznej wzrosły o 600 zł miesięcznie (w sumie około 5000 zł).
Biblioteka nie otrzymuje od gminy żadnych dodatkowych środków na pokrycie kosztów zasilania infomatu prądem, a wysokość dotacji podmiotowej nie zmienia się już od kilku lat. Zgodnie z umową partnerską z Departamentem Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego miasto ma obowiązek utrzymania infomatów. Czy gmina jako organizator miejskiej biblioteki i właściciel budynku ma prawo do takiego postępowania? Jakie argumenty prawne należy zastosować, aby biblioteka nie ponosiła kosztów utrzymania infomatu?

Wydatki w programie „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” a wydatki strukturalne

W ramach priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” Programu Wieloletniego KULTURA+ biblioteka realizuje zadanie „Modernizacja, remont i wyposażenie biblioteki”. Otrzymała dofinansowanie z MKiDN oraz dotację podmiotową z budżetu miasta (jako wkład własny). Na środki na ten cel biblioteka otworzyła oddzielny rachunek bankowy.
Miasto przekazało środki ze swojego budżetu na rachunek podstawowy biblioteki. Czy należy je przelać na wydzielony rachunek bankowy, czy też płatności w ramach realizowanego zadania biblioteka może wykonywać z rachunku podstawowego?
Zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących prac:

 1. modernizacja dotychczas istniejącej windy towarowej na windę osobową z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 2. remont toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 3. ocieplenie budynku,
 4. montaż monitoringu,
 5. remont dachu i ogrodzenia,
 6. pozostałe prace remontowe, takie jak: wymiana drzwi, cyklinowanie podłóg, malowanie ścian, remont pozostałych toalet.

Punkty 1, 2, 3 i 4 biblioteka zakwalifikowała jako wydatki inwestycyjne, przy czym remont toalety, ocieplenie budynku oraz modernizacja windy zwiększą wartość środka trwałego (budynku), natomiast wydatki ujęte w pkt. 5 i 6 stanowią wydatki bieżące.
Czy wydatki te zostały prawidłowo zakwalifikowane? Które z nich stanowią wydatki strukturalne?

Środki z dotacji czy przychody własne?

Instytucja kultury osiąga własne przychody z działalności (co stanowi 3% jej budżetu) i dofinasowanie w postaci dotacji podmiotowej od organizatora (co stanowi 97% budżetu).
Czy można uznać, że środki finansowe pozostające na koniec roku budżetowego po rozliczeniu wydatków pochodzą ze środków własnych i wtedy nie należy zwracać dotacji podmiotowej organizatorowi? Które wydatki w pierwszej kolejności mają być pokrywane z dotacji, a które z przychodów własnych? Czy może trzeba prowadzić dwa konta bankowe, oddzielne dla własnych przychodów i oddzielne dla dotacji podmiotowej, aby wyeliminować problem rozliczenia dotacji podmiotowej?

Logotyp i program kasowy w teatrze

Teatr zlecił firmie wykonanie logotypu. Firma przekazała elektronicznie utwór z wszystkimi informacjami na temat użytych znaków, barw. Za przeniesienie praw autorskich do logotypu teatr zapłacił 5000 zł netto. Czy teatr powinien zakwalifikować wydatek na logo jako wartości niematerialne i prawne?
Teatr zawarł też umowę z firmą, która jest właścicielem programu kasowego do sprzedaży biletów w siedzibie teatru oraz przez Internet. Przedmiotem umowy o wartości netto 9800 zł jest udostępnienie programu kasowego oraz serwis gwarancyjny i techniczny. Centralną aplikację do programu kasowego zainstalowano na serwerach firmy. Razem z licencją firma przekazała teatrowi aplikacje do instalacji programu kasowego. Licencja na korzystanie z programu sprzedaży biletów jest ważna przez 4 lata. Czy program kasowy stanowi wartość niematerialną i prawną teatru?

Wydatki strukturalne z krajowych środków publicznych

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji:

 • Wspomagania Wsi na projekt Domowe Finanse — wydatki na materiałów biurowych i poczęstunek dla uczestników szkolenia,
 • Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Czy wydatki te można uznać za strukturalne?

Inwentaryzacja użyczonych przez organizatora składników majątku

W strukturach samorządowego ośrodka kultury znajduje się 8 gminnych obiektów, które zostały mu przekazane wraz z wyposażeniem w zarządzanie na podstawie umów użyczenia (poszczególne obiekty remontowane były z wykorzystaniem środków europejskich, nie można więc przenieść prawa własności). Wyposażenie oraz obiekty podlegają inwentaryzacji oraz weryfikacji stanu przez pracowników urzędu miejskiego reprezentujących gminę jako właściciela. Czy w związku z faktem, iż ośrodek kultury jest ich faktycznym użytkownikiem, powinien również przeprowadzać ich inwentaryzację i ujmować je w spisie z natury? Jeśli tak, w jaki sposób należy to zrobić?