Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Rozliczenie dotacji podmiotowej w bibliotece

Biblioteka samorządowa oprócz dotacji podmiotowej osiąga przychody z prowadzonej działalności. Ewidencję księgową prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

 • W jaki sposób księgować koszty pokryte własnymi przychodami, aby poprawnie rozliczyć dotację podmiotową?
 • Czy dodatkowo na kontach pozabilansowych, jeśli tak, to jakich?
 • Czy należy utworzyć dodatkową analitykę do kont zespołu 4?

Przekazanie nieruchomości przez gminę

Pytanie Gminna instytucja kultury na podstawie użyczenia korzysta z połowy budynku i prowadzi w nim świetlicę. Gmina chce przekazać instytucji drugą połowę budynku. W jaki sposób ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Przekazanie drugiej części budynku instytucji kultury spowoduje zwiększenie wartości części już użytkowanej na podstawie umowy użyczenia. Wyjaśnienie Organizator ma obowiązek zapewnia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia […]

Nieodpłatne otrzymanie składników majątkowych

Samorządowej instytucji kultury organizator przekazał:

 • zamortyzowane w 100% wyposażenie o wartości 2980 zł oraz
 • nieamortyzowane manekiny wystawiennicze zaklasyfikowane do stopy amortyzacji 100% i gabloty wystawiennicze na kwotę 75 878,70 zł z klasyfikacją stopy amortyzacji 20%.

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury nieodpłatne przekazanie tych składników majątkowych?

Dotacja na utworzenie filii biblioteki

 • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników, oraz bieżące koszty utrzymania (takie jak energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?
 • Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Wykonanie muralu na budynku niebędącym własnością BWA

Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) ma podjąć się wykonania muralu na budynku kamienicy, którego nie jest użytkownikiem (właścicielem jest miasto). Na wykonanie muralu BWA otrzyma dotację podmiotową, która ma pokryć koszty projektu, materiałów malarskich oraz wykonania dzieła przez artystę. BWA w tym zadaniu występuje jako pośrednik-płatnik.

 • Czy BWA, nie będąc nawet użytkownikiem budynku, powinno realizować to zadanie?
 • Jak zaksięgować to zdarzenie zgodnie z przepisami o rachunkowości i podatkowymi?

Remont finansowany z dotacji i pożyczki organizatora

Gminny ośrodek kultury uzyskał pomoc w programie PROW w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, w kwocie 93 266 zł. Z tych środków ma zamiar zrealizować inwestycję polegającą na remont pomieszczeń świetlicy (sali widowiskowej), sceny i łazienki oraz kupić wyposażenie (stoły, krzesła, nagłośnienie i kurtyna z horyzontem). Część tej inwestycji będzie pokryta z dotacji unijnej, a część z pożyczki organizatora.

 • Czy całość można jednorazowo ujmować w koszty, czy remont potraktować jako inwestycję i przenieść w koszty dopiero po zakończeniu?
 • W jaki sposób ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych?

Ubytki w bibliotece

W wyniku audytu wewnętrznego biblioteka na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (dalej: rozporządzenie) opracowała instrukcję ubytków książek. Uwzględniono w niej, że w ciągu roku zostaną ubytkowane książki zagubione i opłacone przez czytelnika, zniszczone, nieaktualne itp. Problemem jest natomiast ewidencja książek, które mimo monitów nie zostały zwrócone przez czytelników.

 • W myśl rozporządzenia można je ubytkować, ale co zrobić z wypożyczeniami przez Internet, z naliczoną karą i z zapłatą za wypożyczone pozycje? Do tej pory w bibliotece stosowano zasadę, że liczba ubytków równa się liczbie zakupionych w danym roku książek. Tyle tylko, że na półkach zalegają stare i nieaktualne książki.
 • Czy biblioteka może rocznie ubytkować więcej książek niż zakupiła?

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

 • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
 • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Dotacja na spłatę kredytu

Czy organizator może przyznać instytucji kultury dotację na spłatę kredytu bankowego?

Home banking w bibliotece

Biblioteka od kilku lat posiada elektroniczne konto bankowe, otrzymuje do niego hasła i wszystkich operacji bankowych dokonuje za pomocą komputera.

 • Czy biblioteka może prowadzić takie konto, czy powinna założyć home banking?
 • Czy prowadzenie elektronicznej bankowości jest obowiązkowe i jakie przepisy ten obowiązek regulują?

Wymiana monitora w zestawie komputerowym

Instytucja kultury w 2009 r. kupiła zestaw komputerowy o łącznej wartości poniżej 3500 zł brutto (monitor 400 zł i jednostka centralna 1500 zł). Zestaw wpisano do ksiąg inwentarzowych jako środek trwały i zamortyzowano go jednorazowo w dacie zakupu. W 2014 r. uruchomiono na tym zestawie program komputerowy, który dla poprawności działania wymagał większej rozdzielczości ekranu monitora. Z tego powodu zakupiono odpowiedni monitor o wartości 486 zł. Poprzedni monitor jest sprawny, ale nie nadaje się technicznie do obsługi specjalistycznego programu komputerowego.

 • Jak zaksięgować wymianę monitora w tym zestawie komputerowym?
 • Jak ująć tę operację w księgach inwentarzowych środków trwałych?

Dotacja celowa na remont muzeum

Muzeum otrzymało dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na naprawę rur spustowych, zabezpieczenie spękanego muru, naprawę rys i spękań oraz naprawę baszty południowej. Różnicę między kwotą dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków a całkowitym kosztem remontu muzeum otrzyma od organizatora. Jak rozksięgować otrzymaną dotację?