inwestycje

Zaniechanie budowy środka trwałego

Biblioteka w latach 2013–2014 poniosła nakłady na budowę środka trwałego — centrum multimedialnego, tj. dokumentację inwestycyjną m.in.: badania geotechniczne gruntu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, opracowanie projektu wyposażenia itp. Nakłady zaksięgowano na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Poniesione nakłady sfinansowano dotacjami celowymi organizatora, które zaksięgowano na koncie 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Inwestycja miała być zrealizowana na nieruchomości gruntowej, którą biblioteka otrzymała od organizatora w użyczenie. W 2016 r. w związku z brakiem środków finansowych na dalszą realizację inwestycji i planowaną przez organizatora zmianą lokalizacji budynku, biblioteka wypowiedziała umowę o nieodpłatne korzystanie z nieruchomości gruntowej. W księgach rachunkowych jednak zostały nakłady na budowę środka trwałego.
Kto powinien wydać decyzję o zaniechaniu budowy środka trwałego (organizator czy kierownik instytucji), na podstawie której można byłoby wyksięgować poniesione nakłady na budowę?
Kto ewentualnie poniesie konsekwencje za podejmowanie niegospodarnych decyzji?
Jakich księgowań dokonać w takiej sytuacji?
Jakich księgowań dokonać, jeżeli np. za parę lat znajdą się środki finansowe na budowę centrum multimedialnego, aby tę sytuację odwrócić?
Jak potraktować zaniechanie inwestycji z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z dotacji podmiotowej instytucja kultury nie finansuje inwestycji

Instytucja kultury w czasie realizacji zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007–2013 poniosła wydatki na remont budynku, a właściwie na projekty budowlane i instalacyjne. Sfinansowane z dotacji podmiotowej wydatki to: wkład własny oraz część refinansowana, która w przyszłości będzie instytucji zwrócona.

  • Czy dokonanie wydatku z dotacji podmiotowej, który następnie będzie zrefundowany, powoduje konieczność zwrotu dotacji do organizatora w wysokości wartości kwoty zrefundowanej? Czy raczej refundacja ta będzie stanowić przychody własne, których nie trzeba zwracać?
  • Czy w ogóle wydatki te instytucja mogła ponieść z dotacji podmiotowej, czy powinna ich dokonać tylko ze środków wypracowanych przez nią (pochodzących np. z wynajmu pomieszczeń, opłat za koła zainteresowań, ze sprzedaży biletów)?

Dobre praktyki projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury

• Instytucje kultury powinny śmiało sięgać po fundusze unijne w celu realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury • Jedną z szans są środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 z osi VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego • W najbliższych latach w sposób priorytetowy będą traktowane m.in. projekty wpływające na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, w tym projekty dotyczące obiektów poprzemysłowych, którym zostaną nadane nowe funkcje kulturalne

Inwestycje instytucji kultury

• Zmieniona ustawa o działalności kulturalnej wprowadza pojęcie inwestycji, którym mają posługiwać się instytucje i organizatorzy przy udzielaniu dofinansowania • Ewidencjonowanie wszystkich wydatków związanych z realizowaną inwestycją pomoże rozliczyć nakłady po jej zakończeniu • Zadania inwestycyjne wymagają kalkulacji, bo wpływają na koszty całej inwestycji

Wydatki na dostosowanie budynku instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych

• Sfinansowanie modernizacji dotacją na inwestycje • Ulepszenie zwiększa wartość początkową środka trwałego • Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych jest wydatkiem strukturalnym