kasy rejestrujące (fiskalne)

Organizacja wycieczki a VAT i kasa fiskalna

Dom kultury jest podatnikiem VAT. W ramach działalności statutowej organizuje latem warsztaty kulturowe dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania. Podczas wyjazdu uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie, transport, atrakcje turystyczne (wstęp do muzeów, zamków, jaskiń itp.) i rekreacyjne (np. basen), czasami usługi przewodnika, zajęcia warsztatowe o regionie, w którym przebywają, itp. Opiekę nad uczestnikami sprawują instruktorzy domu kultury w ramach umów o pracę. Uczestnicy wycieczek wpłacają kwotę równowartości kosztów. Na wszystkie poniesione w związku z organizacją wycieczek koszty dom kultury otrzymuje faktury.

  • Czy w takim przypadku należy zastosować opodatkowanie według zasady VAT-marża?
  • Jeśli uczestnik wpłaci opłatę na wyjazd gotówką w kasie domu kultury, to kwotę tę należy zaliczyć do limitu 20 000 zł, powyżej którego dom kultury musi rozpocząć rejestrację sprzedaży na kasie fiskalnej?

Kasy rejestrujące w 2015 r.

• Od początku 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych • Obrotu ze sprzedaży środków trwałych instytucje nie wliczają już do limitu obrotów, po przekroczeniu którego należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej • Sprzedaż niezapisanych płyt DVD i CD instytucja zawsze ewidencjonuje na kasie fiskalnej — bez względu na wysokość obrotu

Od 2015 r. rejestracja sprzedaży płyt DC i DVD na kasie fiskalnej obowiązkowa

Od 1 stycznia 2015 r. sprzedaż niezapisanych płyt CD i DVD podlega rejestracji na kasie fiskalnej. Biblioteka posiada 20 filii, w których świadczy usługi ksero, a w niektórych filiach dodatkowo sprzedaje niezapisane płyty CD i DVD. Czy w każdej filii należy zainstalować kasę fiskalną?

Zasady dokumentowania sprzedaży detalicznej w instytucjach kultury

Instytucja kultury wprowadziła kasę fiskalną w 2013 r. Sprzedaż usług dla odbiorców instytucjonalnych, np. za najem powierzchni, instytucja dokumentuje poprzez wystawienie faktury sprzedaży. Następnie do kopii tej faktury dołącza się paragon fiskalny. Instytucja organizuje zabawę karnawałową i sprzedaż biletów odbywa się na kilka dni przed imprezą oraz w dniu imprezy. Osoba, która wpłaca pieniądze za udział w zabawie, otrzymuje paragon fiskalny i jest on jednocześnie biletem wstępu. Wpływy do kasy kasjerka dokumentuje w miesięcznym raporcie kasowym dobowym paragonem fiskalnym z danego dnia. Na podstawie jakiego dokumentu należy zaksięgować przychody z biletów? Czy dla celów rachunkowości sporządza się dodatkowy dokument księgowy?

Ujęcie biletów obcych na kasie fiskalnej

Pytanie dotyczy sprzedaży biletów obcych w instytucji kultury. Czy na kasie rejestrującej własnej należy ewidencjonować sprzedaż biletów obcych w kwocie brutto pod literą np. E, czy też ze stawką 8% pod następną wolną literą i o kodzie np. PLU oraz z nazwą towaru «bilety obce». Zdaniem pracowników urzędu skarbowego czytelników najlepiej wprowadzić stawkę «zero techniczne» z literą E. Dalszą formę rozliczenia z przekazującym do sprzedaży bilety podmiotem instytucja ma określoną. Jak należy więc postąpić?

Obrót instytucji kultury a kasa fiskalna

Czy instytucje kultury (ośrodki kultury, biblioteki), które nie prowadzą działalności gospodarczej a jedynie statutową, muszą ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychód z tej działalności? Ośrodek kultury nie prowadzi działalności gospodarczej. Na dzień 1 stycznia 2013 r. posiadał łącznie przychód z działalności statutowej (nauka tańca, aerobik, wypożyczanie strojów, użyczanie pomieszczeń) 21 000 zł, przy czym 15 000 zł to przychód tylko z 2012 r., a 6000 zł to przychód z 2011 r. Czy ośrodek musi zarejestrować kasę?
Jaki przychód musi mieć instytucja kultury, aby zostać czynnym podatnikiem VAT?

Wpłaty do banku za zajęcia w ośrodku kultury a kasa fiskalna

Ośrodek kultury jako podatnik VAT zwolniony pobiera opłaty za prowadzone zajęcia dla dzieci — naukę tańca i gry na instrumentach. Opłaty za te usługi są wpłacane do banku. Obrót z tego tytułu w 2012 r. wyniósł 16 484 zł. Czy opłaty za te zajęcia trzeba rejestrować poprzez kasę fiskalną?

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących — na co zwrócić uwagę?

• Od 1 kwietnia 2013 r. zawiadomienia dotyczące prowadzenia kas fiskalnych składa się na nowych formularzach • Raport fiskalny okresowy (miesięczny) instytucja sporządza po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, aż do 25. dnia następnego miesiąca • W interesie instytucji jest, aby na paragonie doprecyzować nazwę sprzedawanej usługi lub towaru

Wpłaty za usługi instytucji na konto bankowe a ewidencja za pomocą kasy fiskalnej

Centrum kultury sprzedaje bilety za gotówkę. Na jego konto wpływają też przelewy od osób fizycznych za zajęcia dla dzieci oraz za wynajem sal. Czy wpłaty na konto powinny być również ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna w ośrodku kultury a instrukcja kasowa

Ośrodek kultury wprowadził od 1 marca 2013 r. kasę fiskalną. Chce w obecnie obowiązującej instrukcji kasowej wprowadzić odpowiednie zmiany, uwzględniające stosowanie kasy fiskalnej w obrocie gotówkowym. Jak sobie poradzić z tym zadaniem?

Nowe przepisy o kasach rejestrujących

• Do 20 000 zł zmniejszono limit obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących • Obowiązek stosowania kas fiskalnych powstanie zasadniczo po dwóch miesiącach od utraty zwolnienia • Instytucja kultury, która rozpoczęła działalność 2012 r. i przekroczyła w ubiegłym roku 20 000 zł obrotu, w 2013 r. musi zainstalować kasę fiskalną

Brak kasy w bibliotece a kary i kaucje

Na kierownictwie bibliotek spoczywa obowiązek określenia procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych. Jakich więc zapisów powinien w polityce rachunkowości dokonać dyrektor małej biblioteki publicznej, która nie prowadzi kasy i rozliczeń środków pieniężnych dokonuje w formie bezgotówkowej, a w regulaminie wypożyczeń ma zapisy, że są pobierane kary i kaucje. Czy oprócz „polecenia przelewu” są inne możliwości do zastosowania w tym przypadku?