plan finansowy

Przychody większe niż koszty w planie finansowym domu kultury

Czy w planie finansowym domu kultury przychody mogą być większe niż koszty?

Przychody i koszty w planie finansowym muzeum

Czy w planie finansowym muzeum należy ujmować:

  • koszty związane z bezpłatnym przekazaniem wydawnictw muzealnych,
  • VAT niepodlegający odliczeniu (jako koszt) oraz VAT zwracany przez urząd skarbowy (jako przychód),
  • koszty i przychody związane z zaokrąglaniem VAT oraz wynagrodzenie muzeum jako płatnika podatku dochodowego z tytułu PIT-4,
  • koszt i przychód związany z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru,
  • zakup muzealiów o wartości do 3500 zł, co jest wydatkiem, a nie stanowi zgodnie z przepisami kosztu?

Darowizna składników majątku instytucji kultury

• Instytucja kultury, która przekazuje w darowiźnie składniki swojego majątku, powinna przewidzieć to w planie finansowym • Warunki przekazania trzeba określić w spisanej umowie darowizny • Wywóz za granicę przedmiotów stanowiących zabytki wymaga uzyskania pozwolenia ministra kultury

Dotacja podmiotowa i jej rozliczenie przez instytucję kultury

• Obowiązkiem instytucji kultury jest ujęcie w planie finansowym kosztów, a nie wydatków • Ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawa o działalności kulturalnej nie odnoszą się do zasad rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez organizatora samorządowej instytucji kultury • Aby pomóc instytucjom, organizatorzy najczęściej wydają zarządzenie lub uchwalają uchwałę, w której określają zasady i terminy rozliczenia dotacji

Rozliczenie dotacji: kosztowo czy według wydatków?

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). W planie tym należy ująć m.in. przychody i koszty. Czy zatem amortyzacja środków trwałych stopniowo umarzanych, która jest kosztem a nie wydatkiem, powinna być ujmowana w planie finansowym przedstawionym organizatorowi, skoro dotacja podmiotowa ma być rozliczona według wydatków? Problem również dotyczy zobowiązań, które dotyczą roku bieżącego, np. opłata za c.o. za grudzień, a zapłata następuje w styczniu lub w lutym roku następnego. Czy w związku z tym może należy przedstawić organizatorowi inny plan finansowy — według wydatków instytucji kultury a nie według kosztów?
Koszty instytucji kultury są zazwyczaj wyższe od wydatków za dany rok budżetowy. Wynikają one z kosztów amortyzacji i kosztów grudniowych, na które nie ma pokrycia w dotacji. Dotacja powinna być bowiem rozliczona po wydatkach, co powoduje powstanie straty w bilansie i w rachunku zysków i strat.

Zabezpieczenie środków na realizację projektu w przyszłym roku

Instytucja kultury ma zamiar przystąpić do realizacji projektu ze środków unijnych. Czy można sfinansować inwestycję z dotacji podmiotowej? Czy może to być uznane za podwójne finansowanie? Czy instytucja, podpisując umowę jeszcze w tym roku, powinna zapewnić środki finansowe również wtedy, gdy inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku kalendarzowym? Jeżeli tak, to jaką formę powinno przyjąć to zabezpieczenie: czy ma to być umowa kredytu, promesa udzielenia kredytu czy jeszcze inna forma?

Zawieranie umów na dostawę mediów na okres dłuższy niż rok

Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów, tj. Internet, energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki, czynsze itp. na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?

Planowanie robót budowlanych w planie finansowym

Galeria planuje w tym roku roboty budowlane. Zapłata za nie nastąpiłaby częściowo w tym roku, a częściowo w 2014 r. Galeria otrzymała dotację celową na sfinansowanie tej inwestycji, ale jej wysokość jest niewystarczająca. Czy w takim razie, mimo braku pełnego pokrycia w tym roku, można zlecić wykonanie tych robót, a następnie zaplanować brakującą kwotę w planie finansowym roku następnego?

Zakup kwiatów dla dyrektora innej instytucji kultury

Czy wydatek na kwiaty cięte oraz książkę przekazane dyrektorowi innej biblioteki z okazji 50-lecia jej powstania jest wydatkiem na cele reprezentacyjne? Czy należy odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy? Czy wydatek na cele reprezentacyjne może być finansowany z dotacji otrzymanej od organizatora?

Co trzeba brać pod uwagę, planując środki pieniężne na koniec roku obrotowego

Samorządowa instytucją kultury co roku sporządza plan finansowy, który przedstawia organizatorowi do akceptacji. Jedną z pozycji planu są „Środki obrotowe na koniec roku”. W jakiej wysokości zaplanować środki obrotowe na koniec roku i jakie przepisy to regulują?

Imprezy okolicznościowe w instytucjach kultury

Instytucja kultury zamierza organizować imprezy okolicznościowe z okazji m.in. Dnia Kobiet, świąt majowych, Dnia Dziecka itp. Przewidywane koszty to przede wszystkim poczęstunek dla występujących zespołów, np. dla Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Czy instytucja kultury może organizować takie imprezy? Czy faktura kosztowa związana z organizacją imprezy może być rozliczana z budżetu instytucji?

Plan finansowy w bibliotece

Instytucja kultury w poprzednich latach realizowała duże inwestycje, od których obecnie amortyzacja generuje stratę finansową (ale nie jest wydatkiem). Co do zasady nie powinno się planować straty, ale przychody są równe wydatkom, a amortyzacja powoduje zwiększenie kosztów. Strata jest pokrywana z funduszu instytucji kultury. Czy ujmowanie w planie finansowym amortyzacji, która zakłada stratę, jest prawidłowe?
Drugie pytanie dotyczy międzyokresowych rozliczeń kosztów. Zgodnie z zasadami współmierności i memoriału niektóre koszty (np. ubezpieczenia) zapłacone w jednym roku dotyczą jednak roku następnego i dopiero wtedy są ujmowane jako koszty w księgach rachunkowych. Czy urealnienie planu finansowego w związku ze zwiększeniem kosztów i przychodów wymaga też uwzględnienia międzyokresowych rozliczeń kosztów?
Od 1 stycznia 2012 r. biblioteka księguje amortyzację z rozliczeniem międzyokresowym przychodów (koszt i przychód). Czy przychód z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego i w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe przychody? Nie jest to przychód kasowy, tylko memoriałowy.