środki trwałe

Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Telefon na raty w instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury podpisał umowę na korzystanie z usług telefonii komórkowej na 2 lata. W ramach tej umowy instytucja otrzymała aparat telefoniczny, który został wyceniony na kwotę 1021 zł, a jego spłata nastąpi w comiesięcznych ratach w wysokości 85 zł. Jak należy zaewidencjonować wartość początkową aparatu telefonicznego oraz spłatę comiesięcznych rat?

Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane przez instytucję kultury

W 2010 r. w wyniku decyzji administracyjnej wydanej przez samorządowego organizatora instytucja kultury otrzymała budynek w trwały zarząd i przyjęła nieruchomość do ewidencji środków trwałych. W decyzji organizator wycenił budynek na kwotę 3 248 000 zł. Ponieważ budynek był stary, przyjęto równocześnie, że jego umorzenie wynosi 3 248 000 zł. W 2010 r. instytucja kultury wprowadziła do ksiąg rachunkowych zapis Wn 011 „Środki trwałe” w korespondencji z kontem 071 „Umorzenie środków trwałych”.
Aby zgodnie z prawem wyposażyć instytucję kultury w mienie, w 2013 r. organizator przekazał budynek instytucji kultury aktem notarialnym. Nieruchomość została wyceniona na 4 000 000 zł, lecz w akcie nie zawarto informacji o dotychczasowym umorzeniu. Jak należy zaewidencjonować to nieodpłatne otrzymanie nieruchomości?
Czy przychód z tytułu otrzymania tej nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy?

Likwidacja zniszczonego środka trwałego w księgach rachunkowych instytucji kultury

Instytucja stosuje konto rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jak prawidłowo zadekretować likwidację środka trwałego, który uległ zniszczeniu i nie jest całkowicie umorzony?

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. środek trwały jako darowiznę. Jak należy zaksięgować darowiznę tego środka i jego roczną amortyzację?
Czy amortyzację środków trwałych zakupionych przed 2012 r. ewidencjonować na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury” — tak, jak było do końca 2011 r., czy już na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy należy te środki przeksięgować?

Sprzedaż pozostałych środków trwałych w instytucjach kultury

Jak należy prawidłowo dokonać likwidacji pozostałych środków trwałych (wyposażenia), które następnie zostaną przeznaczone na sprzedaż?

Modernizacja budynku wpisanego do księgi inwentarzowej muzealiów

Muzeum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizuje projekt, który polega na adaptacji drewnianego zabytkowego budynku do celów wystawienniczych. W ramach projektu prowadzone były prace budowlane polegające m.in. na przebudowie wnętrza budynku, doprowadzeniu ogrzewania, budowie instalacji sanitarnej, zamontowaniu klimatyzacji i wentylacji (prace te zostały zakończone). Ponadto projekt obejmuje wyposażenie budynku w gabloty wystawiennicze i sprzęt multimedialny.
Projekt zakończono w połowie marca 2013 r. Modernizowany budynek wpisano do księgi inwentarzowej muzealiów, nie jest zatem wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie podlega amortyzacji. Jego wartość po denominacji wynosi 1 zł. Inwestycja jest finansowana w 70% ze środków RPO, pozostałe 30% stanowi dotacja pozyskana od organizatora oraz przychody własne.
W jaki sposób zaksięgować środki pozyskane na adaptację z RPO oraz od organizatora? Czy środki te zwiększają konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” i czy trzeba je przeksięgować na konto „Fundusz instytucji kultury”? Czy nakłady inwestycyjne zgromadzone na koncie „Środki trwałe w budowie” powinny być przeksięgowane na konto księgowe „Dzieła sztuki i eksponaty muzealne”? Czy powinno to nastąpić po zakończeniu prac budowlanych, czy też pod datą zakończenia projektu? Czy muzeum może zwiększać wartość obiektu drewnianego wpisanego do księgi inwentarzowej muzealiów?

Ustalanie wartości początkowej — koszt wytworzenia

• Koszt wytworzenia stanowi wartość początkową środków trwałych, które instytucja wytwarza we własnym zakresie • Do kosztu wytworzenia zalicza się wydatki, które można bezpośrednio odnieść do wytworzenia danego środka trwałego poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania • Wydatki niezaliczone do kosztu wytworzenia stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych

Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu wyposażenia biblioteki

W czerwcu 2012 r. biblioteka podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zakup wyposażenia. Jako zabezpieczenie jest weksel in blanco. Biblioteka musi zakupić wyposażenie, rozliczyć się i wtedy otrzyma na nie środki. Część kwoty biblioteka otrzyma od organizatora. A druga część pochodzi z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego. Czy prawidłowe są następujące księgowania:

  1. weksel — deklaracja do weksla: Ma „Zobowiązania warunkowe”,
  2. umowa o pomocy księgowana na podstawie dokumentu PK „Polecenie księgowania” Wn 240/Ma 845,
  3. wyciąg bankowy — kredyt Wn 131/Ma 134,
  4. dotacja od organizatora na zakup wyposażenia Wn 131/Ma 845,
  5. faktura VAT na zakup wyposażenia Wn 011/Ma 201 — Wn 400/Ma 070 i Wn 845/Ma 760,
  6. wpływ pomocy finansowej na konto Wn 131/Ma 240,
  7. spłata kredytu Wn 134/Ma 131,
  8. wyksięgowanie weksla — deklaracja do weksla Wn „Zobowiązania warunkowe”?

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł

W jaki sposób należy ewidencjonować umorzenie i amortyzację środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł zakupionego z własnych środków instytucji po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej?

Amortyzacja środków trwałych przyjętych do użytkowania przed i po zmianie ustawy

Czy po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej amortyzację środków trwałych znajdujących się w instytucie będziemy księgować przez wiele następnych lat na dwa sposoby:
1) nowy — poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów,
2) stary — Wn „Fundusz instytucji”; Ma „Wyrównanie amortyzacji”?
Czy kwota znajdująca się na koncie „Fundusz instytucji kultury” będzie odzwierciedlała wartość majątku jednostki? Co zrobić z kwotą znajdującą się na koncie „Fundusz instytucji kultury” a odpowiadającą wartości niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych?

Nieruchomość nabyta na potrzeby budowy nowej siedziby instytucji kultury

Instytucja kultury na potrzeby budowy nowej siedziby nabyła nieruchomość zabudowaną (budynki niemieszkalne). Do ewidencji środków trwałych przyjęto oddzielnie grunt i oddzielnie zabytkową zabudowę (wg wyceny rzeczoznawcy). W trakcie inwestycji część zabudowań wyburzono. Protokół wyburzeń wskazuje jedynie liczbę m2 wyburzeń bez podawania jakiejkolwiek wartości. Jakie powinno być odzwierciedlenie tych wyburzeń w wartości środków trwałych? Czy należy tworzyć odpis aktualizujący ze względu na to, że nieruchomość już nie ma takiej wartości jak przy wycenie (cena zakupu)? Jeśli zabytkowa zabudowa jest rewitalizowana i z jej wykorzystaniem powstaje nowa siedziba, to czy powinna być ona w momencie nabycia zaksięgowana na środki trwałe czy na środki trwałe w budowie?