środki trwałe

Ewidencja środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł zakupionego ze środków własnych

Pytanie dotyczy księgowania zakupu środka trwałego powyżej wartości 3500 zł ze środków własnych. Czy prawidłowe będą zapisy:
Wn 011 „Środki trwałe”/Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”/Ma 130 „Rachunek bieżący”,
Wn 700 „Przychody własne”/Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?

Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia

Urząd gminy przekazał nieodpłatnie instytucji kultury w 100% zamortyzowane środki trwałe i wyposażenie. Z dokumentu PT „Protokół przekazania — przejęcia środka trwałego” wynika, że całość jest w 100% umorzona.
Czy w księgach rachunkowych należy ująć te środki trwałe i wyposażenie w wartości netto i czy to oznacza, że są one bez wartości?
Jaka ująć w księgach rachunkowych przekazanie tych składników majątku?

Instytucje kultury w niektórych przypadkach stosują przepisy o przedsiębiorstwach państwowych

 • Zasadniczo zbycie majątku instytucji kultury wymaga przeprowadzenia przetargu
 • Przed przystąpieniem do przetargu instytucja ustala cenę oszacowania środków trwałych oraz wyznacza wadium
 • W niektórych przypadkach przetarg jednak nie jest konieczny

Wartość początkowa obrazu a moment zapłaty pcc

Instytucja kultury otrzymała 47 000 zł na realizację zadania, tj. zakup obrazów, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obraz zostanie zakupiony od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna sprzedaży.
Czy podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) zapłacony z własnych środków zwiększy wartość obrazu?

Zwiększanie wartości początkowej środka trwałego

W 2015 r. instytucja kupiła scenę mobilną za 120 000 zł. W styczniu 2016 r. dokupiono do niej komplet skrzydeł dźwiękowych (część peryferyjna) za 6500 zł i o tę wartość podwyższono wartość początkową sceny mobilnej (wartość skrzydeł dźwiękowych jako części peryferyjnej wartość przekroczyła 3500 zł). Następnie w czerwcu 2016 r. instytucja dokupiła dodatkowe elementy kolejno za: 1600 zł, 1000 zł i 200 zł.
Czy o te wartości po raz kolejny trzeba podnieść wartość początkową sceny mobilnej?

Telefon i usługa na jednej fakturze

Instytucja kultury otrzymała aparat telefoniczny odpłatnie. Spłaca go w 24 ratach. Raty te są ujęte co miesiąc na fakturze łącznie z opłatami za usługi telekomunikacyjne.
W którym momencie należy zaksięgować telefon na konto pozostałych środków trwałych: z chwilą spłaty rat czy na podstawie umowy zawartej z firmą telekomunikacyjną?

Darowizny dla instytucji kultury — ewidencja księgowa

 • Otrzymane w darowiźnie środki trwałe przyjmuje się w księgach w wartości wynikającej z umowy z darowizny i zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Karty upominkowe należy zakwalifikować do innych środków pieniężnych
 • Brak podpisu darczyńcy na protokole może doprowadzić do niekorzystnych dla instytucji sytuacji prawnych

Zakup środków trwałych z dotacji podmiotowej i ze środków własnych po zmianie przepisów

Instytucja kultury ze środków z dotacji podmiotowej lub ze środków pozyskanych z odpłatności za zajęcia lub pozostałych wpływów kupuje m.in. laptopy, instrumenty muzyczne lub części do instrumentów, krzesła czy biurka.
W jaki sposób, zgodnie z najnowszymi przepisami, zaksięgować zakup środków trwałych dla instytucji kultury?

Zakup niskocennych środków trwałych z dotacji celowej

W 2016 r. instytucja zakupiła z dotacji celowej sprzęt nagłośnieniowy, który — ze względu na wartość poniżej 3500 zł — zaliczyła do pozostałych środków trwałych. Zaksięgowanie tego zakupu na konto „Rozliczeń międzyokresowych przychodów” i „Pozostałych przychodów operacyjnych” spowoduje, że w rachunku zysków i strat dotacja celowa nie będzie odpowiadała faktycznie otrzymanej, chyba że w analityce do konta „Pozostałe przychody operacyjne” główny księgowy zaksięguje ją na koncie dotacji celowej.
Czy jest taka możliwość? Jak prawidłowo zaksięgować zakup sprzętu?

Dotacja celowa na zakup sprzętu na plac zabaw

Ośrodek kultury otrzymał dotację celową od organizatora na zakup sprzętu rekreacyjno-rozrywkowego na plac zabaw. Główny księgowy zaksięgował ją następująco:

 1. Przekazanie dotacji od organizatora: Wn 131 „Rachunek bankowy” / Ma 740-01 „Dotacja” (analitycznie: „Dotacja od organizatora”).
 2. Dotacja na inwestycję: Wn 846 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego” / Ma 800 „Fundusz instytucji kultury”.
 3. Faktura za sprzęt: Wn 080 „Środki trwałe w budowie” / Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”.
 4. OT (przyjęcie środka trwałego) do faktury zakupu: Wn 010 „Środki trwałe amortyzowane sukcesywnie” / Ma 080 „Środki trwałe w budowie”.
 5. Zapłata za fakturę: Wn 202 „Rozrachunki z dostawcami” / Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Na koniec roku na PK przeksięgowanie równowartości przekazanej w danym roku dotacji na inwestycje 800/846.
Faktura za roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw — pod którą podpięty był wykaz wykonanych robót — łącznie na kwotę całej inwestycji wyniosła 199 000 zł. Środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fakturę zaksięgowano Wn 427 „Usługi remontowe” / Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”, a przelew na konta Wn 202 „Rozrachunki z dostawcami” / Ma 131 „Rachunek bankowy”.
Czy inwestycję zaksięgowano prawidłowo?
Czy prace wykonane w ramach zagospodarowania placu rekreacyjnego i placu zabaw nie powinny być zaksięgowane na konto środków trwałych i umarzane?

Przeksięgowanie środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów po zmianach

 • Instytucja kultury ma obowiązek przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 stycznia 2012 r. jej fundusz
 • Po 2012 r. wszelkie zwiększenia wartości środków trwałych, które wcześniej były ewidencjonowane funduszowo, należy księgować za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Ewidencja księgowa zakupu środków trwałych z własnych środków instytucji kultury nie zmieniła się

Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

Instytucja kultury przyjęła do używania środek trwały — ogrodzenie. Po zakończonym roku instytucja koryguje VAT naliczony według ostatecznej struktury, a jego nadwyżkę musi przekazać do organizatora.
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa zwrotu nadwyżki VAT naliczonego przekazanego do organizatora, w przypadku gdy ogrodzenie zostało sfinansowane dotacją, którą ujęto na koncie 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
Jaki to będzie miało wpływ na amortyzację ogrodzenia i jej rozliczenie w przyszłości?
W związku ze zwrotem VAT w korespondencji z kontem 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” przy ostatnim odpisie amortyzacyjnym będzie taka sytuacja, że amortyzacja w części zwrotu VAT nie będzie miała pokrycia w przychodach. Czy należy ją odnieść tylko w koszty instytucji?