Na ostatnim spotkaniu Zespołu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które odbyło się 7 października 2012 r., byli obecni reprezentanci wszystkich zainteresowanych stron, m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych, Polskiej Izby Książki, Izby Wydawców Prasy, Biblioteki Narodowej oraz Stowarzyszenia De Facto. To te instytucje były inicjatorami powstania zespołu, który spotkał się już drugi raz.

Jak informuje resort, podczas posiedzenia omówiono istniejące już modele udostępniania materiałów drukowanych osobom niewidomym lub niedowidzącym. Reprezentanci Biblioteki Narodowej opowiedzieli o udostępnianiu osobom niewidomym lub niedowidzącym materiałów drukowanych, które znajdują się w bibliotecznych zbiorach. W trakcie spotkania poruszono również temat związany z funkcjonowaniem podobnych modeli w innych państwach Unii Europejskiej.

Na pierwszym spotkaniu Zespołu, które odbyło się we wrześniu br., wskazano:

  • problemy, z którymi zmagają się osoby niewidome, chcące zapoznać się z drukowanymi materiałami,
  • kłopoty, z jakimi mogą spotkać się wydawcy, próbujący ułatwić osobom niewidomym dostęp do publikacji,
  • możliwość utworzenia w Polsce sieci zaufanych pośredników, którzy w przyszłości mogliby zająć się dystrybucją materiałów w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Zadaniem powołanego przez Ministra zespołu jest:

    
  • zidentyfikowanie problemów osób niewidomych w dostępie do materiałów drukowanych,
  • stworzenie mechanizmu, dzięki któremu z jednej strony dostęp do materiałów drukowanych dla osób niewidomych będzie łatwiejszy, z drugiej ryzyko naruszenia praw wydawców będzie zminimalizowane,
  • poszukiwanie możliwych źródeł finansowania wytwarzania i dystrybucji formatów dostępnych dla osób niewidomych,
  • wsparcie resortu kultury w pozyskaniu danych na temat stworzenia w Polsce odpowiednich warunków do wdrożenia założeń porozumienia z października 2010 r. zawartego pod auspicjami Komisji Europejskiej. Dotyczy ono dostępu do utworów drukowanych dla osób z upośledzeniami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

Obecnie rozpowszechnianie prasy i książek wśród osób z wadami wzroku może następować na zasadzie komercyjnej oraz w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w art. 331 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.