Do 6 lutego można składać wnioski w obszarze 1.2.2 Programu Kultura — „Granty na tłumaczenia literackie”. Mogą je składać instytucje kultury, które w ramach działalności statutowej prowadzą także działalność wydawniczą.

Do projektu mogą być zakwalifikowane tłumaczenia dzieł literackich z dziedziny beletrystyki rozumianej jako fikcja literacka, niezależnie od gatunku (np. powieść, opowiadanie, nowela, poezja, komiks, bajka, sztuka teatralna) z jednego języka europejskiego na inny język europejski. Oprócz języków urzędowych (oficjalnych) krajów uczestniczących w Programie kwalifikuje się także starożytna greka i łacina.

Projekty muszą spełniać wszystkie następujące warunki:

  • można złożyć tylko jeden wniosek w danym roku. W ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia od 1 do 10 dzieł,
  • dzieła muszą być tłumaczone z języka oryginału,
  • musi być to pierwsze tłumaczenie na dany język,
  • tłumaczone dzieła muszą być napisane przez autorów urodzonych lub mieszkających w jednym z krajów uczestniczących w Programie,
  • język, na który dokonywane jest tłumaczenie, musi być językiem ojczystym tłumacza,
  • dzieła muszą być już wydane w języku oryginału (do wniosku załącza się oryginalne egzemplarze dzieł proponowanych do tłumaczenia).

Minimalna kwota grantu wynosi 2000, a maksymalna 60 000 euro. Kwalifikują się jedynie koszty tłumaczenia, a grant obliczany jest na podstawie stawek zryczałtowanych za stronę książki lub na podstawie tradycyjnego budżetu (wyłącznie w przypadku poezji).
Wyniki naboru będą ogłoszone najpóźniej do 31 lipca 2013 r.