Do 8 maja instytucje kultury mogą składać wnioski w obszarze 1.3.5. Programu Kultura Projekty współpracy z krajami trzecimi.

Dofinansowanie dotyczy międzynarodowych projektów o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze, których celem jest wymiana i współpraca kulturalna między UE a wybranymi krajami trzecimi. Dwa wyznaczone do współpracy kraje to Australia i Kanada. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty:

  • o wyraźnym europejskim charakterze,
  • ukierunkowane na współpracę z instytucjami kanadyjskimi lub australijskimi: większość działań musi się odbywać na terenie Kanady lub Australii,
  • oparte na realnej współpracy międzynarodowej: w projektach muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw uczestniczących w Programie oraz co najmniej jeden operator kulturalny z Kanady lub Australii,
  • wpisujące się w cele Programu Kultura (mobilność artystów, mobilność dzieł, dialog międzykulturowy),
  • oryginalne, oparte na interesującym, nowatorskim pomyśle.

Minimalnie można otrzymać 50 000 euro, a maksymalnie 200 000 euro. Dofinansowanie z Programu Kultura może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych. Za koszty kwalifikowane będą uznane wydatki na:

  • organizację wydarzeń, np. koszty podróży, zakwaterowania, diety i honoraria artystów, naukowców, techników, organizatorów, prawa autorskie, tłumaczenia, wynajem sprzętu i pomieszczeń, transport i ubezpieczenie dzieł sztuki,
  • działania informacyjne i promocyjne, np. strona internetowa, plan medialny,
  • organizację warsztatów, seminariów i konferencji,
  • personel administrujący projektem,
  • administrację, np. wynajem i utrzymanie biura.

Organizatorzy projektu (zarówno lider, jak i współorganizatorzy) muszą zapewnić finansowy wkład własny i zabezpieczyć ze środków własnych lub pozyskać z innych źródeł na rzecz projektu pozostałą część budżetu. Partner z Kanady lub Australii również może (ale nie musi) wnieść finansowy wkład własny.
Co ważne, projekt musi mieć charakter non–profit, a wszelki przychód (np. ze sprzedaży biletów lub publikacji) trzeba wykorzystać na potrzeby projektu. Wyniki naboru będą ogłoszone do 31 sierpnia 2013 r. Projekt może się rozpocząć między 1 listopada 2013 r. a 31 października 2014 r. Długość trwania projektów to maksymalnie 24 miesiące. Co najmniej połowa wydarzeń związanych z projektem musi mieć miejsce w Australii lub Kandzie.