Powstała stała platforma dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym kierunkach koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego oraz roboczych propozycjach wymagających pogłębionych konsultacji i wymiany stanowisk.

Tak zdecydował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołując Forum Prawa Autorskiego.
Forum poprowadzi Departament Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN.

W jego spotkaniach mają uczestniczyć przedstawiciele reprezentatywnych organizacji środowisk autorów i innych podmiotów uprawnionych (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi), przemysłów kreatywnych, użytkowników komercyjnych, izb gospodarczych oraz organizacji społecznych interesujących się problematyką prawa autorskiego. Jego prace rozpoczną się już w marcu 2013. Forum zajmie się m.in.:

  • zagadnieniami związanymi z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym,
  • określeniem zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia legalnego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce),
  • alternatywnymi źródłami finansowania Funduszu Promocji Twórczości w miejsce opłat za korzystanie z dzieł znajdujących się w domenie publicznej,
  • sposobem pełnej implementacji dyrektywy 2006/115/WE w sprawie prawa najmu i użyczenia (public lending right) do polskiego porządku prawnego,
  • zakresem odpowiedzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • mechanizmami skutecznego obrotu licencjami, w tym ułatwieniem nabywania praw przez użytkowników praw autorskich i pokrewnych oraz umożliwienia uprawnionym szybszego uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności w celu łatwiejszego tworzenia legalnej oferty dostępnych dóbr kultury.