Operator Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” — Instytut Książki — ogłasza trzeci nabór wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 r. Termin składania wniosków upływa 24 maja 2013 r. Obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Zadaniem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina (do 50 tys. mieszkańców).

Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Przypominamy, że pod koniec 2012 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady realizacji zadań przez beneficjentów Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, wprowadzając szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest częścią Programu Wieloletniego KULTURA+ uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2011–2015. W czasie trwania programu na dofinansowanie zadań nimi objętych resort kultury przeznaczy 150 mln zł.