Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej związanej z naruszeniem praw autorskich.

Chodzi o stwierdzenie niezgodności art. 115 ust. 3 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Rzecznik zwraca uwagę, że, regulując w zaskarżonym przepisie odpowiedzialność karną związaną z naruszeniem praw autorskich, ustawodawca wprowadził otwarty zakres znamion czynu zabronionego, co nie pozwala precyzyjnie ustalić, jakie zachowania będą podlegać karze. Naruszenie prawa autorskiego lub prawa pokrewnego musi być dokonane jedynie w inny sposób niż opisany w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rzecznik odwołuje się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które na gruncie prawa karnego tradycyjnie przyjmuje, że zakaz albo nakaz obwarowany sankcją karną powinien być sformułowany w sposób precyzyjny i ścisły. Jest to jedna z podstawowych zasad prawa karnego, której obowiązywanie w demokratycznym państwie prawnym nie budzi wątpliwości. Zasada ta ma rangę konstytucyjną i, wraz z pozostałymi podstawowymi regułami prawa karnego, służy gwarancji ochrony praw jednostek przed arbitralnością oraz nadużyciami ze strony organów władzy publicznej.

Pełne uzasadnienie wniosku na stronie internetowej RPO.