W informacji o wynikach kontroli w zakresie wykonywania przez państwowe instytucje kultury zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie funkcjonowanie dziewięciu państwowych instytucji kultury.

Najważniejsze stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania skontrolowanych instytucji kultury dotyczyły przede wszystkim:

  • nieprzestrzegania zasad wynagradzania pracowników wynikających z przepisów prawa obowiązujących instytucje kultury;
  • dokonania wydatków przekraczających wysokość ustaloną w planie finansowym oraz nieterminowych i bez należnych odsetek zwrotach niewykorzystanych środków z dotacji celowych na rachunek bankowy Ministerstwa;
  • przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy — Prawo zamówień publicznych;
  • wnioskowania o dodatkowe środki na realizację zadań bez odpowiedniej weryfikacji możliwości ich wydatkowania, co skutkowało częściowym zwrotem środków na rachunek bankowy Ministerstwa oraz nieopracowania sprawozdania z planu pracy;
  • nierzetelnego sporządzenia planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
  • niezałożenia kart ewidencji czasu pracy i nieprowadzenia ich odrębnie dla każdego pracownika oraz nieokreślenia szczegółowych warunków świadczenia pracy poza siedzibą;
  • niedostosowania regulaminu organizacyjnego do aktualnej struktury organizacyjnej.

Pełny raport z kontroli NIK jest dostępny na stronie internetowej NIK.