26 marca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (dalej: Strategia). Pracami nad opracowaniem dokumentu kierował od 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przyjęcie Strategii poprzedziły odbywające się w 2011 r. szerokie konsultacje społeczne z udziałem wszystkich zainteresowanych grup i środowisk. Jak informuje resort kultury na swojej stronie internetowej, Strategia to pierwszy dokument rządowy, który w sposób systematyczny podejmuje problematykę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego instytucjami.

Cztery cele szczegółowe Strategii obejmują:

    
  • wspieranie budowy postaw kooperacji, kreatywności i komunikacji poprzez nowe metody i zmiany w systemie edukacji, zarówno formalnej, jak i pozaformalnej,
  • wzmacnianie dialogu obywatelskiego oraz rozwój instrumentów ekonomii społecznej,
  • polepszanie dostępności do wysokiej jakości programów mediów publicznych, a także zasobów kultury,
  • wzmacnianie sektora kultury i przemysłów kreatywnych, w tym działań na rzecz szkolnictwa artystycznego, nowoczesnych instytucji kultury oraz promocji polskiej kultury za granicą.

Koordynatorem realizacji Strategii jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak zapewnia resort, koordynacja działań pozwoli dostrzec rolę i miejsce wszystkich instytucji, środowisk i osób zainteresowanych urzeczywistnieniem celów Strategii.

Minister Edukacji Narodowej będzie koordynował działania w ramach celu szczegółowego nr 1, natomiast w ramach celu szczegółowego nr 2 działania podejmie Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Pierwszym krokiem w kierunku pełnego wdrożenia Strategii jest — poprzedzone konsultacjami społecznymi — opracowanie Planu działania dla tego dokumentu.