Nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 ogłosiło jako operator Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do rozdania jest prawie 75 mln euro, co oznacza w złotych ponad 310 mln!

O dofinansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

W ramach konkursu na dofinansowanie mogą liczyć następujące projekty:

  • rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu);
  • budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu;
  • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych;
  • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.

Co ważne, zakup wyposażenia i sprzętu służącego do digitalizacji lub konserwacji może stanowić integralną część projektu.

Projekty w ramach Programu mogą być składane w partnerstwie z podmiotami z Państw–Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, których udział na etapie aplikowania potwierdzony jest listem intencyjnym (lub umową partnerską).

Jak podkreśla resort kultury na swojej stronie internetowej, projekty partnerskie mają na celu budowanie owocnej i długotrwałej współpracy pomiędzy Polską a Państwami–Darczyńcami poprzez wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk itp. Projekty realizowane przy udziale partnera pochodzącego z Państw–Darczyńców będą traktowane jako projekty partnerskie zawierające element dwustronnej współpracy międzynarodowej.

Trzeba pamiętać, że partner zagraniczny musi:

  • pochodzić z krajów Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii);
  • należeć do grupy podmiotów określonych w regulaminie, m.in. może to być instytucja kultury, artystyczne szkoły i uczelnie, samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego.

Instytucja kultury może także złożyć wniosek w partnerstwie z dwoma lub więcej instytucjami pochodzącymi z Polski. Przy czym warunkiem jest, aby partner polski był podmiotem, który zgodnie z regulaminem może ubiegać się o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania w programie wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, wymagany wkład własny to co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może przekraczać 30 kwietnia 2016 r.

Wnioski oraz wymagany regulaminem komplet dokumentów należy składać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji o Programie na stronie resortu kultury.