Jeszcze do 15 stycznia 2014 r. biblioteki i domy kultury mogą aplikować do konkursu grantowego w ramach Programu Wolontariat Rodzinny.

Organizatorami konkursu są Fundacja PZU oraz Akademia Rozwoju Filantropii. Celem konkursu grantowego realizowanego w ramach Programu Wolontariat Rodzinny jest:

  • umożliwienie Polakom zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności całymi rodzinami;
  • popularyzacja i wspieranie wolontariatu rodzinnego jako formy wartościowego spędzania czasu przez rodziny;
  • wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu, w który zaangażowane są całe rodziny.

Wypracowane praktyki posłużą w przyszłości do propagowania idei wolontariatu rodzinnego. Główne wyzwania wynikające z misji i wizji Programu Wolontariat Rodzinny zakładają, że projekty realizowane w ramach Konkursu będą:

  • aktywnie włączać rodziny, które wspólnie będą działać na rzecz dobra wspólnego;
  • odpowiadać na realne potrzeby lokalnej społeczności.

W konkursie zostanie dofinansowanych 18 projektów. Wysokość grantów zależy od liczby rodzin zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie. Przy minimum 3 do 5 rodzin można ubiegać się o mały grant w wysokości do 3000 zł, przy udziale co najmniej 6 rodzin można otrzymać duży grant do 7000 zł.

Projekty mogą trwać nie krócej niż 3 miesiące, a nie dłużej niż 6 miesięcy i powinny odbyć się w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2014 r.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca 2014 r. Przy ocenie wniosków zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

  • stopień zaangażowania w zaplanowane działania rodzin wolontariuszy i skala tego zaangażowania;
  • korzyści, które odniesie środowisko lokalne dzięki zrealizowaniu projektu;
  • sposób komunikowania o projekcie i promowania go (w tym różnorodność wykorzystanych narzędzi komunikacji);
  • spójność budżetu z zaplanowanymi działaniami.

Więcej informacji, dokumenty do pobrania oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie www.wolontariatrodzinny.pl.