9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyło się czwarte spotkanie Forum Prawa Autorskiego. Jego głównym tematem były przepisy karne z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jak podkreśla na swojej stronie internetowej resort kultury, konieczna jest:

  • weryfikacja obecnego stanu prawnego,
  • ocena, w jakim stopniu realizuje on cele polityki publicznej dotyczącej egzekwowania prawa autorskiego oraz
  • publiczna debata na ten temat.

Zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przepisy prawa autorskiego należy poddać przeglądowi, mając na uwadze:

  • kwestię odpowiedzialności indywidualnych użytkowników dokonujących naruszeń o charakterze niekomercyjnym;
  • przypadki budzące wątpliwości przedstawicieli doktryny i orzecznictwa sądowego;
  • przypadki aktywności podmiotów, które nie są bezpośrednimi sprawcami naruszeń, ale z naruszeń dokonywanych przez inne osoby uczyniły stałe źródło dochodu.

Podczas dwóch pierwszych spotkań forum (27 marca i 6 czerwca 2013 r.) uczestnicy dyskutowali na temat wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych oraz zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce). Trzecie spotkanie, które odbyło się 2 października 2013 r., było poświęcone dozwolonemu użytkowi publicznemu oraz prawu do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right).

Forum Prawa Autorskiego powołał w styczniu 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ono stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego członkowie zastanawiają się nad kierunkami koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego. Skupiają się również na roboczych propozycjach zmian, które wymagają pogłębionych konsultacji i wymiany opinii.

W Forum bierze udział około 80 podmiotów zaproszonych przez MKiDN: przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji zbiorowego zarządzania, izb gospodarczych, instytucji kultury oraz użytkowników i organizacji pozarządowych, których działanie związane jest z prawem autorskim.

Dodatkowo przygotowano 10 wolnych miejsc dla przedstawicieli tych organizacji, które szczególnie zainteresowane są tematem danego spotkania. Rejestracja tych gości odbywa się przed każdym posiedzeniem Forum, dzięki czemu w zainicjowanej przez resort kultury dyskusji faktycznie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane środowiska.