Od 2014 r. NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Opieki nad Zabytkami) dołączył do sieci NEMO (Network of European Museum Organisations), zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się muzealnictwem w państwach należących do Rady Europy.

Jak podaje NIMOZ, sieć NEMO powstała w 1992 r. i jej celem jest promocja dorobku i ważnej roli, jaką pełnią muzea w rzeczywistości Europy. A także wymiana doświadczeń i ułatwianie współpracy między muzeami.

Obszary aktywności NEMO to:

  • wymiana i upowszechnianie informacji z zakresu muzealnictwa,
  • doradztwo w legislacji w dziedzinie dotyczącej muzeów (głównie na szczeblu europejskim),
  • promocja najlepszych praktyk i standardów.

Więcej informacji na temat NEMO znaleźć można na stronie www.ne-mo.org. Polskę w NEMO reprezentuje także Stowarzyszenie Muzealników Polskich. NIMOZ posiada status członka stowarzyszonego.