8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju. W działania w ramach programu z powodzeniem mogą się włączyć instytucje kultury.

POPC ma wspierać obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK. W ramach programu wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie największej przepustowości na obszarach, na których nie można zapewnić dostępu do Internetu na warunkach rynkowych. Pomoc będzie polegała na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.

POPC będzie wspierać jednostki administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, w takich obszarach jak np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-zamówienia publiczne oraz e-kultura.
Finansowana będzie także e-integracja, czyli działania szkoleniowe i doradcze dotyczące budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanych przede wszystkim do osób starszych (50+), nieaktywnych na rynku pracy, osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów — zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Działania będą również dotyczyć prowadzenia kampanii medialnych, których celem jest eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych oraz działania mające na celu wykorzystanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.

Na realizację POPC w latach 2014–2020 przeznaczono blisko 2,3 mld euro z funduszy UE.