Do 28 lutego 2014 r. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz archiwa państwowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w Priorytecie „Digitalizacja” kolejnej edycji Programu Wieloletniego KULTURA+. Budżet tegorocznej edycji to 17 350 000 zł.

Założeniem Programu jest poprawa dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych, zwłaszcza mieszkańców wsi i małych miast, oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Operatorem priorytetu „Digitalizacja” jest Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), który pełni funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych.

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.
W ramach tej części Priorytetu wyróżnić należy 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez:

 • zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
 • digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiałów audiowizualnych;
 • zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
 • udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
 • zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

W ramach Priorytetu instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących:

 • tworzenia infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
 • digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
 • udostępnienia oraz przechowywania zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

Wniosek można złożyć na projekt realizowany nie tylko w zakresie tworzenia infrastruktury technicznej. Realizacja projektu powinna trwać do 12 miesięcy od dnia przyznania dofinansowania, a w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż 24 miesięcy.

Nowością w regulaminie Priorytetu jest to, że w przypadku złożenia wniosku o dotację w ramach środków inwestycyjnych wnioskodawca, który nie otrzymał pozytywnej decyzji o dofinansowaniu w poprzednich naborach PW KULTURA+, może aplikować o kwotę nie wyższą niż 500 000 zł. Jeśli natomiast wnioskodawca otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w poprzednich naborach, to może aplikować o kwotę nie wyższą niż 350 000 zł.
W ramach Priorytetu „Digitalizacja”:

 • minimalna kwota wnioskowana to 100 000 zł,
 • maksymalna kwota wnioskowana to 2 000 000 zł.

Udział procentowy dotacji w ramach Priorytetu „Digitalizacja” stanowi maksymalnie:

 • 80% dofinansowania projektu dla samorządowych instytucji kultury;
 • 100% dofinansowania projektu dla państwowych instytucji kultury i archiwów państwowych.

Środki własne wnioskodawcy powinny stanowić 20% wszystkich kosztów, które łącznie z dotacją z Priorytetu stanowić będą 100% kosztów realizacji projektu.
Regulamin Priorytetu „Digitalizacja” znajduje się na stronie internetowej www.nina.gov.pl, w zakładce Programy.

Jak informuje NInA, w 3 przeprowadzonych dotychczas edycjach Programu Wieloletniego KULTURA+, w Priorytecie „Digitalizacja”, wsparto łącznie 119 projektów digitalizacyjnych, na których realizację przeznaczono blisko 54 mln zł. Dofinansowanie to pozwoliło między innymi na stworzenie lub doposażenie aż 64 pracowni służących digitalizacji zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych oraz audiowizualnych. Dzięki temu obecnie każde województwo posiada odpowiednio przystosowaną pracownię z profesjonalnym sprzętem do digitalizacji.