Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), w latach 2012–2013 dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zrealizował projekt Rewaloryzacja Parku Mużakowskiego w latach 2011–2013. Środki z NFOŚiGW wyniosły ponad 1,2 mln zł, co stanowiło 87,80% całkowitej wartości projektu.

Projekt polegał na realizacji trzech zadań w Parku Mużakowskim w Łęknicy:

  • pielęgnacji drzewostanu w obrębie centralnej części parku, tzw. Wnętrza Centralnego. Projektem objęto głównie drzewa rosnące wzdłuż ciągów komunikacyjnych i zagrażające użytkownikom parku, a także drzewa wcześniej formowane, wymagające przeprowadzenia cięć kształtujących koronę. Z małymi wyjątkami był to pierwszy od zakończenia II wojny światowej projekt przewidujący realizację prac pielęgnacyjnych na większą skalę w polskiej części parku;
  • wykonaniu nasadzeń drzew oraz krzewów i podrostu. Ich celem było uzupełnienie brakujących, zamarłych wcześniej elementów kompozycji roślinnej i kształtowanie struktury przestrzennej. Nasadzenia, realizowane zgodnie z zasadami konserwatorskimi — z zachowaniem zgodności gatunkowej i historycznej lokalizacji — są jednym z podstawowych warunków zachowania ciągłości kompozycji;
  • zakupie nowych maszyn i urządzeń do prowadzenia prac pielęgnacyjno-odtworzeniowych oraz wózków akumulatorowych usprawniających obsługę prac na tak rozległym terenie.

Łącznie zabiegami pielęgnacyjnymi objęto 370 sztuk drzew, wykonano 2393 nasadzeń drzew i krzewów, zakupiono 22 sztuki sprzętu.