W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24903 w sprawie niekorzystnej interpretacji przepisów wobec twórców prowadzących własną działalność gospodarczą wypowiedział się niedawno sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (MF).

Zdaniem resortu finansów obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie według 19-procentowej stawki podatku.

W przypadku gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają obowiązku korygowania zeznań za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców, obowiązek korekty zeznań nie wystąpi po stronie nabywców tych praw.

Jednocześnie ministerstwo podkreśliło, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają zastosowania zryczałtowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Dodatkowo, jak stwierdziło MF, na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. w zakresie zryczałtowanych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.

Jak wyjaśnia resort, celem tej zmiany było wyłącznie określenie nowych zasad korzystania ze zryczałtowanych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów osiąganych z niektórych tytułów, w tym z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.

Zmiana ta nie odebrała możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do pozarolniczej działalności gospodarczej.
Jednocześnie MF zastrzegło, że w związku z istniejącymi rozbieżnościami w interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie podjęło już działania mające na celu ich zweryfikowanie i zmianę w przypadku stwierdzenia niezgodności z zaprezentowanym stanowiskiem.