Tak wynika z przyjętego 3 czerwca br. przez Rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zaproponował Minister Finansów.

Zakładają one wykorzystanie aktywów finansowych kolejnych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. Chodzi o rozwiązania, które zmniejszą potrzeby pożyczkowe państwa, co spowoduje obniżenie poziomu długu publicznego i zminimalizuje koszty jego obsługi.
Proponowana nowelizacja ustawy rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków, w formie depozytu u ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. państwowe instytucje kultury, instytucje gospodarki budżetowej, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez nią jednostki organizacyjne), niektóre samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podmioty te w bieżącej działalności nie wykorzystują części wolnych środków i lokują je na kontach bankowych (pod koniec 2012 r. było to około 3,5 mld zł). Jednocześnie państwo, aby finansować potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedaje na rynku skarbowe papiery wartościowe. Na ich zakup banki przeznaczają środki pochodzące m.in. z depozytów, które przejęły od jednostek sektora finansów publicznych. Zdaniem resortu finansów taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi i powoduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa. Nowe przepisy mają wejść w życie od 2015 r.

Jak wynika z wyliczeń resortu finansów, w wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2015 r. powinny obniżyć się o około 4,5 mld zł, a docelowo o około 5,5 mld zł.