Tak zdecydowała Rada Ministrów, która 1 lipca br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przedłożyła go Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany dotyczą funkcjonowania archiwów państwowych i archiwów niebędących archiwami państwowymi. Nowe rozwiązania:

  • ułatwią gromadzenie, zarządzanie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej,
  • umożliwią efektywne zarządzanie dokumentacją elektroniczną i papierową w przypadku jej jednoczesnego występowania
  • usprawnią przechodzenie m.in. instytucji kultury na elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

Uporządkowane zostaną także podstawy prawne do wydawania aktów wewnętrznych i tryb ich wprowadzenia. W efekcie stworzone zostaną warunki do lepszego i efektywniejszego zarządzania dokumentacją archiwalną przez podmioty publiczne.
Zgodnie z projektem nowelizacji:

  • będzie można przeprowadzać kontrole postępowania z dokumentacją archiwalną, w tym — niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego;
  • zostaną doprecyzowane przepisy dotyczące statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;
  • zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych rozszerzy się o popularyzację wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

Zmienione przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.