To główny cel Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017, który rząd przyjął 24 czerwca 2014 r. Dokument przedłożyła Radzie Ministrów nowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska.

Program będzie realizowany za pośrednictwem 3 celów szczegółowych:

 1. wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce, m.in.:
  • porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych,
  • wypracowanie jednolitych standardów działań konserwatorskich w odniesieniu do wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych;
 2. wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków, m.in:
  • wypracowanie standardów lepszego przepływu informacji między organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi w ich sąsiedztwie,
  • merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków;
 3. tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji, m.in.:
  • budowanie świadomości społecznej dotyczącej funkcji dziedzictwa kulturowego,
  • promocja dziedzictwa za pośrednictwem Internetu.

Wdrażanie programu zakłada ścisłą współpracę Generalnego Konserwatora Zabytków (działającego w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wojewódzkich konserwatorów zabytków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Muzeum Morskiego — instytucji wdrażających program.

Jednym z celów programu jest także ujednolicenie polityki konserwatorskiej. Przy rozdziale nowych środków unijnych potrzebne są kompetentne służby konserwatorskie. Tylko podporządkowanie ich Generalnemu Konserwatorowi Zabytków jest gwarancją zapewnienia ich właściwego poziomu i samodzielności działania.
Postulowane zmiany obecnie funkcjonującego systemu organizacyjnego ochrony zabytków w Polsce powinny zmierzać w pierwszym rzędzie do zapewnienia spójnego organizacyjno-finansowego i merytorycznego nadzoru na służbami konserwatorskimi, skupionymi w ręku Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2014–2017 na realizację programu trzeba będzie przeznaczyć ponad 26,5 mln zł.