Tak zdecydowała Rada Ministrów, przyjmując projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Autorem nowelizacji jest minister pracy i polityki społecznej.

Najważniejsze planowane zmiany to:

  • wprowadzenie elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Zmiany obejmą przede wszystkim formę wystawiania i przesyłania e-zwolnień. Oczekuje się, że dzięki zmianom poprawi się efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich, skróci czas ich wystawiania przez lekarzy, a pracownik nie będzie już miał obowiązku przekazywania pracodawcy wystawionego przez lekarza zwolnienia. E-zwolnienia będą dostarczane do ZUS oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów, jak ma to miejsce obecnie;
  • pacjent będzie mógł otrzymać wydruk e-zwolnienia zaopatrzony w podpis i pieczątkę lekarza. Wydruk będzie sporządzany na prośbę pacjenta oraz np. podczas wizyt domowych;
  • lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad członkiem rodziny;
  • postępowanie o wypłatę zasiłku w przypadku, gdy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek, będzie wszczynane na podstawie zaświadczenia lekarskiego otrzymanego na profilu informacyjnym płatnika lub na podstawie wydruku zaświadczenia e-zwolnienia przekazywanego przez ubezpieczonego;
  • przyjęto, że e-zwolnienia będą udostępniane przez ZUS Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Taka wymiana informacji ma się rozpocząć od 1 stycznia 2016 r.;
  • do zasiłku macierzyńskiego uprawniony będzie także ubezpieczony ojciec dziecka (lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny) w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Teraz nie jest to możliwe;
  • do otrzymania zasiłku opiekuńczego nie będzie konieczne pozostawanie ubezpieczonego w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem, jeśli poród, choroba czy pobyt w szpitalu uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 8.

Przepisy projektowanej ustawy z niektórymi wyjątkami mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Do końca 2017 r. przewiduje się okres przejściowy, w trakcie którego równolegle będą funkcjonować dwa systemy dokumentacji zwolnień lekarskich — stary i nowy.