Nabór jest jednoroczny i przewiduje dofinansowanie projektów trwających do końca 2015 r. Operatorem Priorytetu jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Celem głównym Priorytetu Digitalizacja jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza tych ze wsi i małych miast.

W Priorytecie wyróżnia się 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez:

 • zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
 • digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego;
 • zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
 • udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
 • zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

O środki w ramach tego priorytetu mogą się ubiegać:

 • państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest MKiDN;
 • samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN;
 • archiwa państwowe.

Podmioty te mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących:

 • tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
 • digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
 • udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

Minimalna kwota wnioskowana w priorytecie wynosi 100 000 zł, a kwota maksymalna, o którą się można ubiegać, to 2 000 000 zł.

Przy czym państwowe instytucje kultury i archiwa państwowe mogą oczekiwać aż 100% dofinansowania projektu, a samorządowe instytucje kultury — do 80%.