26 marca br. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Skierowano go do I czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Nowelizacja prawa autorskiego ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego regulacje wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/77/UE). Dotyczą one m.in. jednolitego sposobu obliczania czasu ochrony praw autorskich do utworu muzycznego ze słowami. Przepisy te mają zapewnić wykonawcom utworów muzycznych odpowiednią ochronę ich praw przez całe życie. Wydłużają ponadto czas ochrony praw do fonogramów. Dzięki nowym przepisom wyeliminowana zostanie sytuacja, w której w utworze słowno-muzycznym (nieuznanym za utwór współautorski), autorskie prawa majątkowe do tekstu wygasają w innym terminie niż prawa do muzyki. Zostanie wprowadzona taka sama zasada jak w przypadku utworów współautorskich — czas ochrony będzie liczony od chwili śmierci ostatniego z autorów. Rozwiązanie to ma jednak obowiązywać tylko wtedy, gdy tekst i muzyka zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego.

Zmieni się również czas ochrony prawa do artystycznych wykonań. Okres ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach obecnie wynosi 50 lat i zostanie wydłużony o kolejne 20 lat. Wynika to stąd, że obecny 50-letni okres ochrony jest zbyt krótki i, w ocenie Komisji Europejskiej, nie zabezpiecza i nie chroni interesów artystów, którzy rozpoczęli karierę w młodym wieku. Wydłużenie tego okresu zapewni artystom ochronę przez całe życie, umożliwiając im osiąganie przychodów w dłuższym okresie.

Projektowane przepisy przewidują ponadto zabezpieczenie pozycji i sytuacji artystów-wykonawców. Zapewnią tej grupie artystów (np. piosenkarzom, członkom zespołów muzycznych) możliwość odzyskania praw przeniesionych w przeszłości na producenta fonogramu w sytuacji, gdy nie oferuje on sprzedaży odpowiedniej liczby egzemplarzy lub nie udostępnia fonogramu w Internecie. Ponadto artyście, który przeniósł na producenta fonogramu swoje prawa za jednorazowym wynagrodzeniem, będzie przysługiwać coroczne dodatkowe wynagrodzenie.