Zdecydował o tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który część swoich zadań w zakresie realizacji postanowień Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. powierzył dyrektorowi Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID).

Jednocześnie zobowiązał go do utworzenia w strukturze instytutu Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa, formalnego punktu kontaktowego ds. światowego dziedzictwa. Powodem decyzji o powołaniu Ośrodka jest potrzeba zacieśnienia współpracy na rzecz realizacji postanowień Konwencji z 1972 r. i podniesienia poziomu ochrony i zarządzania dobrami światowego dziedzictwa w Polsce.

Dyrektor NID powołał zarządzeniem Ośrodek w lutym 2015 r. Działa on w strukturze Działu Strategii Zarządzania Dziedzictwem. Najważniejszą komórką jest Zespół ds. rozwoju i wdrażania strategii zarządzania dziedzictwem, natomiast pozostałe mają charakter wspomagający.