Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już wkrótce ruszy konkurs, w którym do rozdysponowania będzie 400 mln zł na digitalizację dziedzictwa kulturowego i jego udostępnianie w sieci.

Konkurs ten Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosi w drugim lub trzecim kwartale 2015 r. Środki pochodzą z Unii Europejskiej i dotyczą nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020.

Digitalizacja to utrwalenie wszelkiego rodzaju dóbr kultury, m.in. książek, obrazów, filmów czy zdjęć w formacie cyfrowym. Ma ona służyć wygodnemu i bezpłatnemu udostępnieniu tych zasobów za pomocą Internetu. Dzięki digitalizacji, w każdym momencie można po nie sięgnąć. Udostępnienie tych zasobów w sieci w dużej mierze ułatwia odbiorcom docenienie dorobku kultury, zarówno własnego, jak i innych krajów europejskich.

Komisja Europejska szczególnie docenia działania polegające na udostępnieniu w Internecie zasobów pochodzących z różnych kultur i obszarów językowych, które ułatwiają docenienie dorobku, zarówno krajów UE, a także wykorzystanie zapisów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych lub rekreacyjnych. Dlatego apeluje do państw członkowskich EU o tworzenie w ich krajach bibliotek cyfrowych.

W konkursie, który w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) ogłosi Centrum Projektów PC, wspierane będą: digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności tych obiektów, polepszenie ich jakości, a także zwiększanie możliwości ich ponownego wykorzystania.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się instytucje kultury państwowe i te współprowadzone z MKiDN. O środki pieniężne mogą starać się również biblioteki, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz urzędy. Beneficjenci muszą jednak wnieść minimalny wkład własny, który dla instytucji mazowieckich wynosi 20%, a dla podmiotów z pozostałych województw — 15%. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi natomiast 4 mln zł, a maksymalna — 50 mln euro.

W przyznawaniu dofinansowania przede wszystkim pod uwagę będzie brane znaczenie cyfrowe udostępnianych zasobów. Do jednego z najważniejszych kryteriów, które zdecydują o rozdysponowaniu środków pieniężnych, należy także możliwość ponownego wykorzystania naukowego, artystycznego, historycznego i edukacyjnego dzieł. Oceniający skupią się także na wielkości potencjalnej grupy docelowej zainteresowanej danym zasobem.