Przygotowuje go Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla sektora muzealnego do programu Polska Cyfrowa w ramach II Osi, priorytet e-Administracja i otwarty rząd, cel szczegółowy 4. Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego. Jak informuje NIMOZ, 27 maja odbyło się spotkanie robocze zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu, które poświęcono omówieniu bieżących prac związanych z przygotowaniem do realizacji projektu.

Celem strategicznym projektu E-muzea jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie za pośrednictwem Internetu zasobów kulturowych zgromadzonych w polskich muzeach. Będzie on realizowany poprzez 3 cele główne:

  • zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych zgromadzonych w polskich muzeach,
  • podniesienie jakości dokumentacji zbiorów,
  • długoterminowe zabezpieczenie zasobów cyfrowych wytworzonych podczas digitalizacji.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację 3 głównych działań:

  • digitalizację wybranych kolekcji muzealnych,
  • budowę repozytorium cyfrowych zasobów muzealnych,
  • budowę krajowego portalu zasobów muzealnych.

NIMOZ zwraca uwagę, że digitalizacja zbiorów wymaga od muzeów:

  • opracowania opisów i wytworzenia cyfrowych wizerunków obiektów,
  • budowy bądź rozbudowy infrastruktury służącej do tworzenia, kontroli jakości i przechowywania odwzorowań cyfrowych, zwłaszcza organizacji pracowni i lokalnych serwerowni, oraz pozyskania i wdrożenia jednolitego systemu informatycznego do ewidencji i zarządzania zbiorami,
  • unifikacji stosowanej terminologii oraz wdrożenia obligatoryjnego standardu opisu obiektów.

Wsparciem dla prac prowadzonych w muzeach będą szkolenia kadry muzealnej zarządzającej i realizującej proces digitalizacji.

Obiekty muzealne będą prezentowane na portalu internetowym w formie elektronicznego katalogu zbiorów zawierającego wizerunki oraz podstawowe dane charakteryzujące muzealia. W celu sprawnego przeszukiwania prezentowanych zasobów poszczególne elementy opisu zostaną usystematyzowane zgodnie z najlepszymi kategoriami słownikowymi w sektorze, w tym także tłumaczeniami uznanych słowników obcojęzycznych. Portal będzie prezentował także podstawowe informacje o muzeach, a dzięki funkcji typu „Web 2.0” umożliwi generowanie treści przez użytkowników serwisu.

Z uwagi na złożoność przedsięwzięcia powstanie konsorcjum zaproszonych do realizacji projektu instytucji. NIMOZ, jako lider projektu, będzie odpowiadać za koordynację realizacji całego zadania oraz za realizację działań szczegółowych.