Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosiło 1850 zł. Oznacza to wzrost o 5,7% w stosunku do 2015 r. (obecnie pensja minimalna to 1750 zł). Kwota ta ma stanowić 45,6% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2016 r.

Taką propozycję najpóźniej do 15 czerwca rząd musiał przedstawić Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

Płacę minimalną w drodze negocjacji ustala Komisja Trójstronna, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca każdego roku kalendarzowego. Uzgodnioną przez nią wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny ogłasza Prezes Rady Ministrów w obwieszczeniu w Monitorze Polskim do 15 września.

W przypadku, gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza w rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw — do 15 września danego roku. Jednak ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od tej, którą rząd zaproponował Komisji Trójstronnej do negocjacji.