Tak wynika ze skróconego raportu z badań i analiz wykonanych na potrzeby przygotowania portalu kulturadostepna.pl, będącego częścią programu Kultura Dostępna. Przeprowadzono je na zlecenie Narodowego Centrum Kultury.

Głównym założeniem badań było wyjaśnienie przyczyn i zbadanie problemu niskiego poziomu uczestnictwa Polaków w kulturze, rozumianego jako nikłe korzystanie z istniejącej oferty kulturalnej.
Zdiagnozowane zostały najważniejsze bariery utrudniające Polakom uczestnictwo w kulturze oraz grupy osób, których owe bariery dotyczą w znacznym stopniu.

Utrudnienia w korzystaniu z oferty kulturalnej związane są głównie z:

  • sytuacją finansową,
  • brakiem chęci partycypacji w wydarzeniach kulturalnych,
  • brakami w infrastrukturze,
  • brakiem kompetencji kulturowych oraz
  • ograniczonym dostępem do informacji o pełnym spektrum takich wydarzeń w najbliższej okolicy.

W wyniku badań wyłoniono dwie główne grupy docelowe osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na:

  • wiek i miejsce zamieszkania oraz
  • brak czasu.

Grupy te można wspólnie określić jako zainteresowanych kulturą i deklarujących chęć uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, choć różniących się specyficznymi problemami, uniemożliwiającymi im aktywne korzystanie z kultury.

Barierami w dostępie do informacji o wydarzeniach kulturalnych są:

  • nieadekwatność oferty (poczucie, że propozycja jest „nie dla mnie”),
  • brak dostępu do Internetu i problemy ze zrozumieniem przekazu — szczególnie w przypadku osób starszych,
  • szum informacyjny (zbyt wiele wydarzeń w jednej miejscowości oraz zbyt duża liczba nadawców informacji).

Odpowiedzią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zdiagnozowany niski poziomem uczestnictwa Polaków w kulturze w porównaniu do obywateli innych krajów Unii Europejskiej (Cultural Access and participation, Eurobarometer, 2014) jest wdrożenie programu Kultura Dostępna. Jego celem jest niwelowanie barier, poszerzenie oferty darmowych lub tanich wydarzeń kulturalnych oraz rozbudowanie infrastruktury służącej kulturze w Polsce.

Zgodnie z jego założeniami powstaje nowa usługa publiczna, czyli pakiet działań skierowanych do społeczeństwa oraz portal o charakterze informacyjno-edukacyjnym kulturadostepna.pl.

Raport jest dostępny na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.