Ogłosiła go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse 2015 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, której celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno obecnie, jak i w dorosłym życiu.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty ze wsi i miast do 20 000 mieszkańców:

  • miejskie i gminne domy kultury,
  • miejskie i gminne biblioteki,
  • organizacje pozarządowe,
  • nieformalne grupy dorosłych.

Zwyciężą projekty, które najlepiej zrealizują zakładany cel projektu, to jest widoczny i szybki rozwój następujących umiejętności u młodych osób z małych miejscowości (młodzieży w wieku od 13 do 19 lat — ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców):

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać — chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • zjednywania sobie innych — aby młody człowiek miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie, m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

Najlepsze projekty powinny również rozwijać wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i instytucji pozaszkolnych następujące umiejętności:

  • trafnego rozpoznawania problemów, potrzeb i możliwości danej społeczności;
  • zdobywania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

W konkursie można ubiegać się o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, które rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwają nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym znajdują się na stronie internetowej Programu Równać Szanse.