Tak wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy budżetowej na rok 2016, który przygotował Minister Finansów.

W następnym roku działania w obszarze działalności kulturalnej skupią się na dwóch zadaniach:

  • ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą. Z dokumentów dołączonych do ustawy budżetowej wynika, że są to działania służące ochronie, poprawie i upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, ochronie i utrzymywaniu miejsc pamięci narodowej, podstawowej działalności muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych jednostek związanych z popularyzacją i zachowaniem materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowaniem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Dbając o stworzenie odpowiednich warunków dla ochrony dziedzictwa narodowego, władze publiczne realizują przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków. W ramach tego zadania w ustawie budżetowej zaplanowano na 2016 r. wydatki na kwotę 1,5 mld zł (a w latach 2016–2018 ma to być 4,90 mld zł);
  • działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy. W ramach tego zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osób, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym. Na wykonanie tych zadań zaplanowano 1,07 mld zł (a łącznie w ciągu najbliższych 3 lat 2,93 mld zł).

Można mieć wątpliwości, czy złożony w Sejmie do końca września projekt ustawy budżetowej będzie procedowany w takiej właśnie wersji przez nowo wybrany parlament.
Proszę jednak pamiętać o art. 219 ust. 4 Konstytucji RP, z którego wynika, że jeżeli ustawa budżetowa (albo ustawa o prowizorium budżetowym) nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy.