Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) ogłosił XXXVI edycję Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2015.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie muzea w rozumieniu ustawy o muzeach, tj. takie, których statut lub regulamin został uzgodniony z MKiDN, muzea Kościołów i związków wyznaniowych, muzea będące jednostkami organizacyjnymi szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, powoływane decyzją właściwych władz.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsięwzięć organizowanych przez polskie muzea, poprzez:

 • wybór najwybitniejszych osiągnięć z wszystkich dziedzin działalności muzealnej,
 • wyrażenie uznania dla autorów wyróżniających się dokonań muzealnych.

W konkursie ocenie podlegają wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały zakończone w 2015 r.

Muzea zgłaszają do konkursu przedsięwzięcia, których są organizatorem lub współorganizatorem, w następujących kategoriach:

 • wystawy sztuki,
 • wystawy historyczne i archeologiczne,
 • wystawy etnograficzne,
 • wystawy przyrodnicze i techniczne,
 • przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej,
 • edukacja,
 • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
 • digitalizacja i nowe technologie,
 • projekty naukowo-badawcze,
 • publikacje,
 • inwestycje.

Przy czym trzeba pamiętać, że:

 • nie można zgłaszać przedsięwzięć, w których przygotowaniu lub finansowaniu uczestniczył NIMOZ. Nie dotyczy to jednak projektów wspartych finansowo w ramach Programów MKiDN, w których NIMOZ spełnia rolę tzw. instytucji zarządzającej;
 • każde zgłoszenie jest rozpatrywane tylko w jednej kategorii;
 • można zgłosić maksymalnie cztery projekty, każdy w innej kategorii;
 • należy przygotować komplet dokumentacji zgłoszeniowej określony bardzo precyzyjnie w regulaminie.

Kartę zgłoszeniową w wersji elektronicznej należy przesłać na adres wskazany przez NIMOZ. Następnie, zgodnie z instrukcją otrzymaną z NIMOZ, należy przesłać prezentację zgłaszanego do konkursu projektu. Zgłaszane w kategorii konkursowej publikacje należy przesłać pocztą na adres NIMOZ, z dopiskiem Sybilla. Kategoria j.

Jury w każdej kategorii przyznaje nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

Ponadto, spośród zwycięzców w poszczególnych kategoriach jury wyłania zgłoszenie nagrodzone nagrodą główną. Jury może:

 • nie przyznać nagrody w danej kategorii,
 • przyznać mniej wyróżnień lub nie przyznać ich w ogóle,
 • nie przyznać nagrody głównej.

Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach są pieniężne. Przy czym wysokość nagród w poszczególnych kategoriach jest równa, a wysokość nagrody głównej stanowi co najmniej dwukrotność nagrody w kategorii. Wyróżnienia mają formę dyplomu.

Co ciekawe, w regulaminie konkursu zapisano, że decyzję w sprawie wykorzystania przez nagrodzone muzeum środków pieniężnych podejmuje jego dyrektor.