Do 15 grudnia 2015 r. muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą składać wnioski w konkursie, który ogłosiła Rada Naukowa Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem.

Celem projektu jest m.in. udostępnienie potencjału badawczego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego (LANBOZ) w Krakowie innym muzeom.

W konkursie można wnioskować o pomoc w trzech kategoriach:

  • badania technologiczne obiektów. Obszar ten obejmuje badania materiałów wchodzących w skład obiektów zabytkowych, wspomagające analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów czy konserwatorów. LANBOZ dysponuje mobilną aparaturą naukowo-badawczą. W uzasadnionym przypadku badania można zatem prowadzić bez konieczności transportowania obiektów;
  • opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury. Obszar ten obejmuje badania i prace dokumentacyjne wykonywane dla szczególnie cennych i ważnych dla kultury obiektów, w przypadku których wykonuje się rozbudowaną dokumentację konserwatorską, pozwalającą na obiektywne porównanie stanu zachowania obiektów po wybranym czasie i opracowuje się strategię ich ekspozycji i ochrony;
  • ekspertyzy interdyscyplinarne. Dotyczy to sytuacji, gdy problemy badawcze wykraczają poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny — centrum badań może opracować bardziej złożone zagadnienia badawcze, tj. ekspertyzy dotyczące autentyczności czy atrybucji.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba do 15 grudnia wypełnić i wysłać elektroniczny formularz dostępny na stronie http://krajowecentrum.mnk.pl.

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem jest nowatorskim projektem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Prowadzi ono:

  • specjalistyczne badania technologiczne obiektów,
  • wykonuje ekspertyzy,
  • wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją,
  • warsztaty i szkolenia upowszechniające wiedzę w tym zakresie.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie prac badawczych i rozwojowych zmierzających do zachowania zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego w szerokim interdyscyplinarnym kontekście nauk ścisłych i humanistyki.