Taką nazwę nosi projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), który przygotowywano w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Razem z NIMOZ do konsorcjum przystąpiło 11 innych instytucji kultury:

 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • Muzeum Lubelskie w Lublinie,
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku,
 • Muzeum Narodowe w Kielcach,
 • Muzeum Narodowe w Warszawie,
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,
 • Muzeum Sztuki w Łodzi,
 • Muzeum Śląskie w Katowicach,
 • Narodowe Muzeum Morskie.

Cel strategiczny projektu e-muzea, czyli tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie za pośrednictwem Internetu zasobów kulturowych zgromadzonych w polskich muzeach, będzie realizowany poprzez:

 • zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych zgromadzonych w polskich muzeach,
 • podniesienie jakości dokumentacji zbiorów,
 • długoterminowe zabezpieczenie zasobów cyfrowych wytworzonych podczas procesu digitalizacji.

Budowa Repozytorium Cyfrowych Zasobów Muzealnych wiązać się będzie z:

 • pozyskaniem infrastruktury informatycznej o możliwie wysokim poziomie niezawodności, zapewniającej wystarczającą przestrzeń dyskową do składowania danych wytworzonych dzięki digitalizacji, a także
 • opracowaniem systemu informatycznego umożliwiającego przyjmowanie, weryfikację, zarządzanie i archiwizację zgromadzonych zasobów.

Obiekty muzealne będą prezentowane na portalu internetowym w formie elektronicznego katalogu zbiorów zawierającego wizerunki oraz podstawowe dane charakteryzujące muzealia. W celu zapewnienia sprawnego przeszukiwania prezentowanych zasobów, poszczególne elementy opisu zostaną usystematyzowane zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami słownikowymi w sektorze, w tym także tłumaczeniami uznanych słowników obcojęzycznych. Portal dodatkowo będzie prezentował podstawowe informacje o muzeach, a dzięki zastosowaniu funkcji typu Web 2.0 umożliwi generowanie treści przez użytkowników serwisu.
Za koordynację realizacji całego zadania oraz za realizację działań szczegółowych odpowiada NIMOZ.

W konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury udział mogą wziąć także m.in.:

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. z 11 lipca 2012 r. poz. 797).

Termin składania wniosków upływa 29 stycznia 2016 r.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym:

 • zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne,
 • nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszą się możliwości ich ponownego wykorzystania.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR). W konkursie do rozdania jest 400 mln zł.