Już na początku tego roku ruszy portal www.historiaposzukaj.pl, za powstanie którego odpowiada Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ). Jego partnerem w zakresie tworzenia działań edukacyjnych jest Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja Duch — Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

Historia: poszukaj to ogólnopolski projekt edukacyjny, który ma popularyzować wiedzę historyczną oraz przybliżać jak najpełniejszy obraz historii Polski i wartości kulturowych naszego dziedzictwa.
Jednym z głównych założeń projektu jest, aby poprzez podnoszenie indywidualnych kompetencji historycznych:

  • wskazywał i zachęcał swoich odbiorców do sięgania oraz korzystania z różnych rodzajów materiałów jako źródeł wiedzy historycznej;
  • wyposażał w umiejętność dostrzegania związków pomiędzy wydarzeniami historycznymi;
  • uczył samodzielnego wyciągania wniosków.

Tworzone i upowszechniane przez projekt treści i wykorzystywane narzędzia będą budować pozytywny obraz historii jako interesującej i praktycznej dziedziny wiedzy, z której każdy może czerpać na potrzeby codziennego życia, aby lepiej zrozumieć, kim jest i kim jesteśmy jako wspólnota oraz jak bogata i często skomplikowana była nasza historia.

Adresowane do różnych grup działania mają wpływać na odbiorców aktywizująco i twórczo, być łącznikiem międzypokoleniowym, inspirować do kreowania własnych, ogólnopolskich i regionalnych, inicjatyw związanych z tematyką historyczną.

Historia: poszukaj jest projektem otwartym. Zarówno muzea, jak też inne instytucje czy osoby prywatne mogą włączać się w jego realizację.