Samorządowe i państwowe instytucje kultury mogą składać wnioski w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wnioski mogą składać także m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne, archiwa państwowe czy kościoły.

Nabór potrwa do 31 marca 2016 r. Instytucją pośredniczącą dla tej osi programu jest MKiDN.

Do rozdysponowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym konkursie jest 200 mln zł. Wyodrębniono w nim trzy główne typy projektów:

 • infrastruktura zabytkowa (80 mln zł do podziału): dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych. Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu;
 • infrastruktura niezabytkowa (pula to 70 mln zł): dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu;
 • sprzęt i wyposażenie (budżet to 50 mln zł): dotyczy zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich. Przy czym działania przy zabytkowej i niezabytkowej infrastrukturze mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Na dofinansowanie w konkursie mogą liczyć:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 • rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 • modernizacja wystaw stałych;
 • ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez digitalizację (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
 • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu);
 • rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Więcej informacji o programie, wzory dokumentów oraz ogłoszenie o naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej MKiDN.