Tak zdecydowała Rada Ministrów, która 1 marca br. przyjęła projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy. Projekt przedłożył minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Założeniem zmian jest wprowadzenie obowiązku potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę — jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Nowe przepisy mają ograniczyć zatrudnianie pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie przysługujących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Chodzi np. o możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wypoczynkowego.

Obecnie umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy.

Po zmianach każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej — jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.

Znowelizowany Kodeks pracy ma wejść w życie po 6 tygodniach od daty ogłoszenia zmian w Dzienniku Ustaw.