Państwowe i samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Konkurs ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca VIII osi priorytetowej. Termin nadsyłania wniosków upływa 30 września 2016 r.

W ramach konkursu dopuszcza się główne typy projektów:

 • infrastruktura zabytkowa: działania przy zabytkach ruchomych i nieruchomych. Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu;
 • infrastruktura niezabytkowa: działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu;
 • sprzęt i wyposażenie: zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej, oraz do realizacji prac konserwatorskich. W ramach tego działania można ponosić wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu i wyposażenia.

Instytucje, które złożą wnioski w konkursie, mogą liczyć na dofinansowanie działań takich jak:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 • rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 • tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 • ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji;
 • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;
 • rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

W ramach konkursu nie można złożyć wniosku dotyczącego:

 • budowy od podstaw nowej infrastruktury kultury;
 • obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe, administracji publicznej, związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą oraz targową;
 • działalności stricte dydaktycznej;
 • zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;
 • kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskiej;
 • organizacji wydarzeń kulturalnych (wystaw, festiwali i in.), stanowiących podstawową działalność statutową instytucji kultury.

Pula środków została podzielona na:

 • region rozwinięty, czyli województwo mazowieckie — do podziału jest 110 mln zł,
 • regiony słabiej rozwinięte, tj. obszar całej Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego — do rozdania jest tu 500 mln zł.

Więcej informacji o naborze na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MKiDN.