Do 12 września br. o dotacje mogą ubiegać się biblioteki publiczne, ośrodki kultury, sportu i rekreacji fundacje oraz stowarzyszenia z terenów wiejskich lub miejscowości do 20 000 mieszkańców. Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Organizatorzy zachęcają osoby pracujące z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy, sprzyjające interakcjom między dziećmi i rozwijające kompetencje takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej.

Dofinansowanie w wysokości od 3000 do 10 000 zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2–8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów będą uczestniczyć w warsztatach na temat integracyjnych metod pracy w grupie. Projekty powinny się odbywać w pierwszej połowie 2017 r.
Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dla dzieci mieszkających na wsiach i w miejscowościach do 20 000 mieszkańców:

  • objętych edukacją przedszkolną lub szkolną — nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2–8 lat;
  • nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej — projekty wspierające rozwój i ułatwiające dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku od 2 do 4 lat.

Wniosek należy złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie Dotacje Fundacji BGK. Komisja konkursowa z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji oceni projekty pod względem kryteriów takich jak:

  • trafność, logika i przydatność,
  • partnerstwo — wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,
  • zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa,
  • nowatorstwo projektu w środowisku lokalnym,
  • doświadczenie,
  • klarowność budżetu.

Instytucje z siedzibą w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca mogą liczyć na dodatkowe punkty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Fundacji BGK.