Do tego dnia do konkursu mogą się zgłaszać młodzi artyści do 35. roku życia, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lecz czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK).

O stypendia w konkursie mogą się starać osoby fizyczne, zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną.

Stypendium można przeznaczyć na realizację określonego projektu w następujących dziedzinach:

 • film,
 • fotografia,
 • literatura (w tym reportaż dziennikarski),
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • taniec,
 • teatr.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne:

 • zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
 • z polskim obywatelstwem,
 • urodzone nie wcześniej niż w 1981 r.,
 • niewykluczone z konkursu.

Stypendia zostaną przyznane laureatom konkursu na czas realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2017 r. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 000 zł i minimalnie 30 000 zł brutto; przy czym miesięczna wysokość stypendium nie może przekraczać trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Stypendium nie można przeznaczyć na opłacenie studiów w Polsce.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez portal systemu EBOI, a rekomendacje, portfolio, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Narodowego Centrum Kultury z dopiskiem Program Młoda Polska.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

 • aktualnie realizuje albo realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków MKiDN;
 • została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków MKiDN, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej — przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu;
 • w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na 2017 r., realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków MKiDN.

Ocenę formalną wniosków zapewnia NCK w ciągu 45 dni od daty zakończenia ich naboru. Natomiast oceną merytoryczną wniosków zajmie się powołana przez MKiDN na podstawie propozycji dyrektora NCK komisja. MKiDN przyznaje stypendia na podstawie rekomendacji komisji. Decyzje o przyznaniu stypendium powinny zapaść najpóźniej do 31 stycznia 2017 r.

Dodatkowo, do 14 października 2016 r. w Warszawie, w biurze Programu Młoda Polska przy ul. Prostej 69, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których:

 • zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 • zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Więcej informacji a także niezbędne dokumenty i dane kontaktowe na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.