Do 25 października br. trwa nabór projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym, który organizowany jest w ramach programu Równać Szanse 2016. Pomysłodawcą inicjatywy jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Projekt przeznaczony jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wyrównanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Najlepsze projekty to takie, które najpełniej realizują zakładany cel projektu — jest nim widoczny i szybki rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi z małych miejscowości:

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać — chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • zjednywania sobie innych — chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także
  • nauczenia się, jak współpracować w grupie i jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

Projekty dotowane w programie mogą dotyczyć bardzo różnych tematów, obejmują wszystkie obszary aktywności młodych ludzi, od nauki przez sztukę, sport, do działalności społecznej.

Inicjatywa ma również za zadanie wspierać finansowo oraz merytorycznie najlepsze projekty realizowane m.in. przez biblioteki gminne, domy kultury oraz organizacje pozarządowe.

O dotacje w wysokości do 8500 zł mogą ubiegać się gminne domy kultury i biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Dotacje będą przyznawane na projekty, które będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 r.

Projekty te powinny:

  • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  • umożliwiać młodzieży realizację swoich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań;
  • umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
  • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek, korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków, który znajduje się na stronie internetowej Równać Szanse.