Aż do wyczerpania środków w puli Funduszu Współpracy Dwustronnej trwa nabór wniosków na wizyty studyjne do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to ponad ćwierć miliona euro.

Z dostępnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej środków można pokryć koszty organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, tzw. państw darczyńców.

Nadrzędnym celem spotkań jest podtrzymanie współpracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawiązanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014–2021 lub innych europejskich źródeł.

W wizycie przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie zakłada się udział maksymalnie 3 osób. Może ona trwać maksymalnie 5 dni.

Natomiast przyjęcie przedstawicieli instytucji z tych państw może zakładać udział maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji delegujących z państw darczyńców (maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji) i może trwać od 1 do 3 dni kalendarzowych. W obydwu przypadkach można dodatkowo przeznaczyć do 2 dni na podróż.

O dofinansowanie wizyt mogą ubiegać się państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Aby wziąć udział w programie, należy przesłać wnioski w wersji papierowej na adres Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wnioski należy składać na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą. Wszystkie wizyty powinny się zakończyć najpóźniej 30 kwietnia 2017 r.

Dofinansowanie otrzymane na realizację wizyty studyjnej pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Dotacja jest wyliczana po kursie euro przejętym na potrzeby naboru jako ryczałt według następujących stawek:

  • koszty podróży, w tym transport lokalny i ubezpieczenie w wysokości 500 euro dla jednego uczestnika wizyty, tj. 2184 zł;
  • koszty utrzymania w wysokości 250 euro za dzień dla jednego uczestnika wizyty, tj. 1092 zł.

Dotacja zostanie przeliczona i wypłacona wnioskodawcy w złotówkach.

Więcej informacji na stronie www.eog2016.mkidn.gov.pl.