Jeszcze tylko do 7 listopada br. Fundacja Banku Zachodniego WBK przyjmuje wnioski w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM).

Jak zapowiada organizator, w tej edycji dodatkowo punktowane będą projekty związane z nowymi technologiami w nauce, sztuce czy kulturze. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 6 grudnia 2016 r.

Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne.

Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym, jak i narodowym.

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:

  • rozwój i edukacja,
  • aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska,
  • kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji BZ WBK.