Tak zdecydował rząd, który 4 listopada br. przyjął zaproponowaną przez ministra rozwoju i finansów nowelizację ustawy o finansach publicznych. Jedną z proponowanych zmian jest możliwość niedochodzenia przez m.in. samorządowe instytucje kultury niskich należności cywilnoprawnych tj. takich, które wraz z odsetkami nie przekraczają 100 zł. Windykacja tak małych kwot często jest nieopłacalna i generuje wyższe koszty niż wartość należności.

Nowelizacja zakłada uzupełnienie, doprecyzowanie i zwiększenie przejrzystości przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, takich jak opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości czy koszty postępowań sądowych, oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych). Sytuacja prawna przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie udzielania preferencji w spłacie należności ma się zrównać.

Najważniejsze zmiany z zakresu należności cywilnoprawnych dotyczące instytucji kultury:

  • doprecyzowano przepisy przez wyraźne wskazanie, że należności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości albo w części;
  • rozdzielono wyraźnie przepisy dopuszczające udzielenie ulgi z urzędu (w formie umorzenia należności cywilnoprawnej) od tych, które umożliwiają udzielanie ulg wyłącznie na wniosek dłużnika;
  • określono możliwość niedochodzenia należności cywilnoprawnych — przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu lub samorządowej instytucji kultury), które wraz z odsetkami nie przekraczają 100 zł (windykacja małych kwot jest nieracjonalna, bo koszty postępowania często przekraczają wielkość należności).

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.