Jeszcze tylko do 5 grudnia trwa nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. Jego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do domów kultury, które chcą prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Główny punkt programu to nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z następujących etapów:

  • przeprowadzenia diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
  • opracowania i udostępnienia do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających oraz
  • dokonania — w oparciu o te zasady — wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw, uzasadnienia wyboru i podania go do publicznej wiadomości oraz stworzenia z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.

Kolejna część zadania obejmuje realizację wybranych inicjatyw oraz ewaluację zadania, uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania działania.

Więcej informacji, w tym regulamin programu, znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.