Do końca lutego wszystkie muzea, w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach, mogą zgłaszać przedsięwzięcia do XXXVII Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2016.

Przedsięwzięcia muzealne można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • wystawy sztuki,
 • wystawy historyczne i archeologiczne,
 • wystawy etnograficzne,
 • wystawy przyrodnicze i techniczne,
 • przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej,
 • edukacja,
 • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
 • digitalizacja i nowe technologie,
 • projekty naukowo-badawcze,
 • publikacje,
 • inwestycje.

Celem konkursu, którego patronem jest MKiDN, jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsięwzięć organizowanych przez polskie muzea, poprzez:

 • wybór najwybitniejszych osiągnięć z wszystkich dziedzin działalności muzealnej,
 • wyrażenie uznania dla autorów wyróżniających się dokonań muzealnych.

Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).
Zasady uczestnictwa w konkursie są następujące:

 • ocenie podlegają wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały zakończone w roku, którego dotyczy edycja konkursu;
 • prawo zgłoszenia przedsięwzięć do konkursu ma muzeum, które jest ich organizatorem lub współorganizatorem.

Nie można zgłaszać przedsięwzięć, w których przygotowaniu lub finansowaniu uczestniczył NIMOZ (z wyjątkiem projektów wspartych finansowo w ramach Programów MKiDN, w których NIMOZ pełni rolę tzw. instytucji zarządzającej);

 • każde zgłoszenie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii;
 • maksymalnie można zgłosić cztery projekty, każdy w innej kategorii, przy czym niedopuszczalne jest dokonywanie podziału danego projektu na części i zgłaszanie ich w różnych kategoriach konkursowych;
 • należy przygotować komplet dokumentacji zgłoszeniowej określony bardzo precyzyjnie w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie www.konkurssybilla.nimoz.pl.

Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach są pieniężne. Wyróżnienia mają formę dyplomu.

Wysokość nagród w poszczególnych kategoriach jest równa. Nagroda główna stanowi co najmniej dwukrotność nagrody w kategorii. Ich wysokość jest podawana do wiadomości publicznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz opublikowane przez NIMOZ.

Idea powołania do życia konkursu na najwybitniejsze dokonania w obszarze działalności muzealnej zrodziła się trzydzieści pięć lat temu. W 1980 r. w Ministerstwie Kultury zespół ekspertów określił założenia i zasady regulaminowe, po czym ogłoszono nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku.

Od tego czasu wyróżnienie w konkursie jest najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.