Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców MKIDN w zakresie opieki nad zabytkami.

Do 1 marca 2017 r. należy składać wnioski o nadanie uprawnień w następujących dziedzinach:

 • archeologia,
 • architektura i budownictwo,
 • urbanistyka,
 • krajobraz kulturowy,
 • malarstwo,
 • grafika,
 • rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne,
 • rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa,
 • instrumenty muzyczne,
 • materiały biblioteczne i archiwalne,
 • zabytki techniki,
 • parki, ogrody i cmentarze,
 • zabezpieczenie techniczne zabytków,
 • ocena i wycena zabytków ruchomych.

Kandydat na rzeczoznawcę powinien:

 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w wykonywaniu zadań w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami,
 • posiadać wysoki poziom wiedzy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami,
 • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków rzeczoznawcy.

Spełnianie tych wymagań kandydat powinien potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy powinien zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • informację o wykształceniu,
 • opis praktyki zawodowej,
 • wskazanie miejsca pracy,
 • wskazanie ważniejszych publikacji w zakresie opieki nad zabytkami,
 • wskazanie dziedziny i specjalizacji, w których kandydat ubiega się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy,
 • nazwę i adres stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury rekomendującej kandydata, a także
 • pisemną rekomendację stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.

Wymagania stawiane kandydatom na rzeczoznawców oraz tryb składania wniosków określa Rozporządzenie Ministra Kultury z 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. nr 124, poz. 1302).

Wnioski o powołanie na rzeczoznawcę MKiDN w dziedzinie opieki nad zabytkami należy składać według wzoru załączonego na stronie internetowej MKiDN do Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.